Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

c) GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

ç) TPS: Tek Pencere Sistemini,

İfade eder.

İthali izne tabi eşya

MADDE 4 – (1) Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatı, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, izne tabidir.

(2) Ek-1’de yer alan liste (liste) kapsamındaki eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi çerçevesindeki ithalatı Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Değerlendirmede; ithalatçının niteliği, eşyanın miktarı, iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler de göz önüne alınabilir. Bu eşyanın ithalatı esnasında gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” aranır.

(3) Liste dışında kalan veya listede Grup 2 sütununda yer almakla birlikte sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus eşya veya deniz taşıtları olmaması durumunda eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0962-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)” aranır.

Ek -1 liste kapsamı eşyaya ilişkin diğer esaslar

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki eşya için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 1-Belirli Eşya” sütununda “X” ile belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın belirlenen yaş kriterine uygun olanları için;

1) Yatırım teşvik belgesi kapsamında olanlarına, birim kıymetine bakılmaksızın,

2) Yatırım teşvik belgesi bulunmayanlarına, karşısında birim gümrük kıymeti belirtilmiş ise bu kıymete eşit veya daha fazla (diğer yurt dışı giderler kalemi dâhil) olması halinde, birim gümrük kıymeti belirtilmemiş ise birim kıymetine bakılmaksızın,

“0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenir.

b) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda veya “Grup 2-Deniz Taşıtları” sütununda “X” ile belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın “sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus olanlar” veya “deniz taşıtları” olması halinde, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında yapılan ithalatında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısı aranır. Uygunluk Yazısı bulunan bu eşyanın ithalatı için birim gümrük kıymetine bakılmaksızın “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenir.

c) “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda belirtilen eşyalar için TPS üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uygunluk Yazısı (SHGM) düzenlenir.

ç) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda veya “Grup 2-Deniz Taşıtları” sütununda “X” ile belirtilen eşyanın sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus eşya veya deniz taşıtları olmaması durumunda, eşya “Grup 1-Belirli Eşya” sütununda “X” ile belirtilmiş ise (a) bendi kapsamında işlem yapılır. Aksi halde, “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenmez.

Geçici ithalatın kesin ithalata dönüşmesi

MADDE 6 – (1) Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren eşyadan;

a) Eşyanın kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış olanlarının kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

b) Eşyanın kesin ithalinin talep edildiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde, yurda girdiği tarihte yeni ve kullanılmamış ise, kesin ithaline izin verilmiştir. Bu eşyalar için ayrıca İzin Belgesi aranmaz.

c) Eşyanın geçici olarak yurda girdiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde, kesin ithali 4 üncü ve 5 inci maddeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 7– (1) İzin Belgesi başvuruları e-devlet üzerinden veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-Hizmetler” başlığı altındaki “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” uygulaması takip edilerek e-imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21) çerçevesinde yapılır.

(3) 5 inci madde kapsamında yapılan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularında, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” uygulamasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.

(4) 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularında, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” uygulamasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “0962-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.

(5) Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Tebliğ’de yer alan ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

(6) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(7) “0962-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)”kapsamındaki müracaatların değerlendirilmesinde ithalatçının niteliği, eşyanın miktarı, eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır.

Belgelerin düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı

MADDE 8 – (1) Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi adına İzin Belgesi Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (TPS) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(2) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(3) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, İzin Belgesinin TPS ’de kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

Belgelerin süresi

MADDE 9 – (1) İzin Belgesi belge tarihinden itibaren altı ay geçerlidir. Süre uzatımı yapılmaz.

(2) İzin Belgesi kapsamındaki ithalatın, belge sahibi tarafından yapılması zorunludur.

Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyan ve sunulan belgelerin gerçeğe uygunluğundan başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisi sorumludur.

(2) Yapılan başvurularda yer alan belge, bilgi ve beyanların doğruluğuna ilişkin ve ithal eşyası ile ilgili olarak ithalat işlemi öncesinde veya sonrasında inceleme yapmaya ya da yaptırmaya Bakanlık yetkilidir.

Gümrük kıymeti ve diğer hususlar

MADDE 11 – (1) Başvuruda birim kıymetlere ilişkin yapılan beyanlar, 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu çerçevesinde yapılan birim kıymetlere ilişkin denetim ve kontrollerin yerine geçmez.

(2) İzin belgesi, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ve diğer hususlara (GTİP tespiti dahil) ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğde belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, başvuruda kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5’ten (% 5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Bu Tebliğ kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 13 – (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Geçmiş döneme ilişkin başvurular

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, 31.12.2022 tarihine kadar yapılan başvurular ve verilen izinler Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)’in ilgili hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında, 1.1.2023 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için 15.2.2023 tarihine kadar (15.2.2023 dâhil) başvurulması halinde başvurular Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)’in ilgili hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

(3) Yukarıda yer alan fıkra hükümleri çerçevesinde yapılan başvurularda, bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1.1.2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EKLER

  • Ek1-İthaline İzin Verilen Kullanılmış Eşya Listesi
  • Ek2-Kullanılmış Eşya İzin Belgesi Başvuru Formu

Ek-1

İthaline İzin Verilen Kullanılmış Eşya Listesi

G.T. İ.P.DipnotGrup 1Grup 2Gümrük Kıymet (ABD Doları)Miktar BirimiEşya Yaş Sınırı (Yıl)
Belirli EşyaSivil Havacılık Eşyası Deniz Taşıtları   
3917.21.90.00.00(a) X    
3917.22.90.00.00(a) X    
3917.23.90.00.00(a) X    
3917.29.00.20.00  X    
3917.31.00.10.00  X    
3917.33.00.00.00(a) X    
3917.39.00.20.00  X    
3917.40.00.00.11  X    
3917.40.00.00.12  X    
3917.40.00.00.19  X    
3926.90.50.00.00(a) X    
3926.90.97.90.14(a) X    
3926.90.97.90.18(a) X    
4008.29.00.10.00  X    
4009.12.00.10.00  X    
4009.22.00.10.00  X    
4009.32.00.10.00  X    
4009.42.00.10.00  X    
4011.30.00.10.00  X    
4012.13.00.10.00  X    
4012.20.00.10.00  X    
4016.10.00.11.00  X    
4016.10.00.12.00  X    
4016.10.00.19.00  X    
4016.93.00.11.00  X    
4016.93.00.12.00  X    
4016.93.00.19.00  X    
4016.99.91.00.00(a) X    
4016.99.97.00.19(a) X    
4017.00.00.91.00  X    
4504.90.20.00.00(a) X    
4504.90.80.00.00(a) X    
4823.90.85.20.00  X    
6812.80.10.00.00(a) X    
6812.80.90.10.00(a) X    
6812.80.90.20.00(a) X    
6812.80.90.90.00(a) X    
6812.99.10.00.00(a) X    
6812.99.90.00.00(a) X    
6813.20.00.21.00(a) X    
6813.20.00.29.00(a) X    
6813.20.00.90.00(a) X    
6813.81.00.10.00(a) X    
6813.81.00.90.00(a) X    
6813.89.00.00.00(a) X    
7007.21.20.00.21(a) X    
7007.21.20.00.29(a) X    
7007.21.20.00.31(a) X    
7007.21.20.00.39(a) X    
7007.21.80.00.21(a) X    
7007.21.80.00.29(a) X    
7007.21.80.00.31(a) X    
7007.21.80.00.39(a) X    
7304.31.20.10.00  X    
7304.31.80.10.00  X    
7304.39.50.10.00  X    
7304.39.82.10.00  X    
7304.39.83.10.00  X    
7304.39.88.10.00  X    
7304.41.00.10.00  X    
7304.49.85.10.00  X    
7304.49.89.10.00  X    
7304.51.81.10.00  X    
7304.51.89.10.00  X    
7304.59.82.10.00  X    
7304.59.83.10.00  X    
7304.59.89.10.00  X    
7304.90.00.10.00  X    
7306.30.12.10.00  X    
7306.30.18.10.00  X    
7306.30.41.10.00  X    
7306.30.49.10.00  X    
7306.30.72.10.00  X    
7306.30.77.10.00  X    
7306.30.80.10.00  X    
7306.40.20.10.00  X    
7306.40.80.10.00  X    
7306.50.21.10.00  X    
7306.50.29.10.00  X    
7306.50.80.10.00  X    
7306.61.92.10.00  X    
7306.61.99.10.00  X    
7306.69.10.10.00  X    
7306.69.90.10.00  X    
7322.90.00.00.00(a) X    
7324.10.00.00.00  X    
7324.90.00.00.11(a) X    
7324.90.00.00.19(a) X    
7326.20.00.00.00  X    
7413.00.00.00.00(a) X    
7608.10.00.10.11  X    
7608.10.00.10.12  X    
7608.20.20.10.00  X    
7608.20.81.10.00  X    
7608.20.89.10.00  X    
8108.90.30.00.00(a) X    
8108.90.50.00.00(a) X    
8108.90.60.00.00(a) X    
8108.90.90.00.00(a) X    
8207.13.00.00.00 X  10Kilogram 
8207.19.10.00.00 X  10Kilogram 
8207.19.90.00.11 X  10Kilogram 
8207.19.90.00.19 X  10Kilogram 
8207.30.10.00.00 X  25Kilogram 
8302.10.00.00.11  X    
8302.10.00.00.12  X    
8302.10.00.00.19  X    
8302.20.00.00.00  X    
8302.42.00.00.11  X    
8302.42.00.00.19  X    
8302.49.00.00.00  X    
8302.60.00.00.00  X    
8307.10.00.00.11(a) X    
8307.10.00.00.12(a) X    
8307.10.00.00.18(a) X    
8307.90.00.00.11(a) X    
8307.90.00.00.12(a) X    
8307.90.00.00.13(a) X    
8307.90.00.00.18(a) X    
8405.10.00.00.11 X  20Kilogram 
8405.10.00.00.12 X  20Kilogram 
8405.10.00.00.13 X  20Kilogram 
8405.10.00.00.14 X  20Kilogram 
8405.10.00.00.19 X  20Kilogram 
8406.10.00.00.00 X  10Kilogram 
8406.81.00.00.00 X  10Kilogram 
8406.82.00.00.00 X  10Kilogram 
8407.10.00.10.11  X    
8407.10.00.10.12  X    
8408.90.27.10.00  X    
8408.90.41.10.00  X    
8408.90.43.10.00  X    
8408.90.45.10.00  X    
8408.90.47.10.00  X    
8408.90.61.10.00  X    
8408.90.65.10.00  X    
8408.90.67.10.00  X    
8408.90.81.10.00  X    
8408.90.85.10.00  X    
8408.90.89.10.00  X    
8409.10.00.10.00  X    
8410.11.00.00.00 X  20Kilogram 
8410.12.00.00.00 X  20Kilogram 
8410.13.00.00.00 X  20Kilogram 
8411.11.00.10.00  X    
8411.11.00.90.00 X  30Kilogram 
8411.12.10.10.00  X    
8411.12.10.90.00 X  30Kilogram 
8411.12.30.10.00  X    
8411.12.30.90.00 X  30Kilogram 
8411.12.80.10.00  X    
8411.12.80.90.00 X  30Kilogram 
8411.21.00.10.00  X    
8411.21.00.90.00 X  30Kilogram 
8411.22.20.10.00  X    
8411.22.20.90.00 X  30Kilogram 
8411.22.80.10.00  X    
8411.22.80.90.00 X  30Kilogram 
8411.81.00.10.00  X    
8411.81.00.90.00 X  30Kilogram 
8411.82.20.10.00  X    
8411.82.20.90.00 X  30Kilogram 
8411.82.60.10.00  X    
8411.82.60.90.00 X  30Kilogram 
8411.82.80.10.00  X    
8411.82.80.90.00 X  30Kilogram 
8411.91.00.10.00  X    
8411.99.00.10.00  X    
8411.99.00.90.00 X  30Kilogram 
8412.10.00.10.00  X    
8412.21.20.10.00  X    
8412.21.80.10.00  X    
8412.29.20.10.00  X    
8412.29.20.90.00 X  30Kilogram 
8412.29.81.10.00  X    
8412.29.89.10.00  X    
8412.31.00.10.00  X    
8412.39.00.10.00  X    
8412.80.80.10.00  X    
8412.90.20.10.00  X    
8412.90.40.10.00  X    
8412.90.80.20.00  X    
8413.19.00.10.00  X    
8413.20.00.10.00  X    
8413.30.20.10.00  X    
8413.30.80.10.00  X    
8413.50.20.10.00  X    
8413.50.40.10.00  X    
8413.50.61.10.00  X    
8413.50.69.10.00  X    
8413.50.80.10.00  X    
8413.60.20.10.00  X    
8413.60.31.10.00  X    
8413.60.39.10.00  X    
8413.60.61.10.00  X    
8413.60.69.10.00  X    
8413.60.70.10.00  X    
8413.60.80.10.00  X    
8413.70.21.10.00  X    
8413.70.29.10.00  X    
8413.70.30.10.00  X    
8413.70.35.10.00  X    
8413.70.45.10.00  X    
8413.70.51.10.00  X    
8413.70.59.10.00  X    
8413.70.65.10.00  X    
8413.70.75.10.00  X    
8413.70.81.10.00  X    
8413.70.89.10.00  X    
8413.81.00.00.00  X    
8413.91.00.00.11  X    
8413.91.00.00.19  X    
8414.10.15.00.00  X    
8414.10.25.10.00  X    
8414.10.81.10.00  X    
8414.10.89.10.00  X    
8414.20.80.10.00  X    
8414.30.20.10.00  X    
8414.30.81.10.00  X    
8414.30.89.10.00  X    
8414.30.89.90.00 X  20Kilogram 
8414.40.10.00.11 X  20Kilogram 
8414.40.10.00.12 X  20Kilogram 
8414.40.10.00.19 X  20Kilogram 
8414.40.90.00.11 X  20Kilogram 
8414.40.90.00.12 X  20Kilogram 
8414.40.90.00.19 X  20Kilogram 
8414.51.00.10.00  X    
8414.59.15.00.00 XX 20Kilogram 
8414.59.25.10.00  X    
8414.59.25.90.00 X  20Kilogram 
8414.59.35.10.00  X    
8414.59.35.90.00 X  20Kilogram 
8414.59.95.10.00  X    
8414.59.95.90.00 X  20Kilogram 
8414.80.11.10.00  X    
8414.80.11.90.00 X  20Kilogram 
8414.80.19.10.00  X    
8414.80.19.90.00 X  20Kilogram 
8414.80.22.10.00  X    
8414.80.22.90.11 X  20Kilogram 
8414.80.22.90.19 X  20Kilogram 
8414.80.28.10.00  X    
8414.80.28.90.00 X  20Kilogram 
8414.80.51.10.00  X    
8414.80.51.90.00 X  20Kilogram 
8414.80.59.10.00  X    
8414.80.59.90.00 X  20Kilogram 
8414.80.73.10.00  X    
8414.80.73.90.00 X  20Kilogram 
8414.80.75.10.00  X    
8414.80.75.90.00 X  20Kilogram 
8414.80.78.10.00  X    
8414.80.78.90.00 X  20Kilogram 
8414.80.80.10.00  X    
8414.90.00.10.00  X    
8415.81.00.10.00  X    
8415.82.00.10.00  X    
8415.83.00.10.00  X    
8415.90.00.10.00  X    
8416.10.10.00.00 X  25Kilogram 
8416.10.90.00.00 X  25Kilogram 
8416.20.10.00.00 X  25Kilogram 
8416.20.20.00.11 X  25Kilogram 
8416.20.20.00.19 X  25Kilogram 
8416.20.80.00.11 X  25Kilogram 
8416.20.80.00.19 X  25Kilogram 
8416.30.00.00.00 X  25Kilogram 
8417.10.00.00.11 X  20Kilogram 
8417.10.00.00.12 X  20Kilogram 
8417.10.00.00.13 X  20Kilogram 
8417.10.00.00.19 X  20Kilogram 
8417.20.10.00.00(b)X  20Kilogram10
8417.20.90.00.00(b)X  20Kilogram10
8417.80.30.00.00 X  20Kilogram 
8417.80.50.00.00 X  20Kilogram 
8417.80.70.00.00 X  20Kilogram 
8418.10.20.00.00  X    
8418.10.80.00.00  X    
8418.30.20.00.00  X    
8418.30.80.00.00  X    
8418.40.20.00.00  X    
8418.40.80.00.00  X    
8418.61.00.00.00  X    
8418.69.00.91.00 XX 20Kilogram 
8418.69.00.99.11 XX 10Kilogram 
8418.69.00.99.12 XX 15Kilogram 
8418.69.00.99.19 XX 15Kilogram 
8419.20.00.00.11 X  30Kilogram 
8419.20.00.00.19 X  30Kilogram 
8419.33.00.00.00(b)X  15Kilogram10
8419.34.00.00.00(b)X  15Kilogram10
8419.35.00.00.00 X  15Kilogram 
8419.39.00.00.00 X  20Kilogram 
8419.40.00.00.11(b)X  20Kilogram10
8419.40.00.00.19(b)X  20Kilogram10
8419.50.20.00.00 XX 20Kilogram 
8419.50.80.00.00 XX 20Kilogram 
8419.60.00.00.00 X  20Kilogram 
8419.81.20.00.11  X    
8419.81.20.00.19  X    
8419.81.80.00.00  X    
8419.89.30.00.00 X  20Kilogram 
8419.89.98.10.00(b)X  30Kilogram10
8419.89.98.90.11 X  20Kilogram 
8419.89.98.90.12(b)X  20Kilogram10
8419.89.98.90.19 X  20Kilogram 
8419.90.85.90.13  X    
8420.10.10.00.00 X  15Kilogram 
8420.10.30.00.00 X  15Kilogram 
8420.10.81.00.00 X  15Kilogram 
8420.10.89.00.00 X  15Kilogram 
8421.11.00.00.00(b)X  25Kilogram10
8421.19.20.10.00  X    
8421.19.20.90.00 X  25Kilogram 
8421.19.70.10.00  X    
8421.19.70.90.00 X  25Kilogram 
8421.21.00.00.00(b)XX 20Kilogram10
8421.22.00.00.00(b)X  25Kilogram10
8421.23.00.00.00  X    
8421.29.20.00.00  X    
8421.29.80.00.11  X    
8421.29.80.00.19  X    
8421.31.00.10.00  X    
8421.39.15.00.00 XX 20Kilogram 
8421.39.25.10.00  X    
8421.39.25.90.00 X  20Kilogram 
8421.39.35.10.00  X    
8421.39.35.90.00 X  20Kilogram 
8421.39.85.10.00  X    
8421.39.85.90.00 X  25Kilogram 
8422.19.00.00.00(b)X  40Kilogram10
8422.20.00.00.00(b)X  40Kilogram10
8422.30.00.00.00(b)X  40Kilogram10
8422.40.00.00.11(b)X  40Kilogram10
8422.40.00.00.19(b)X  40Kilogram10
8423.20.10.00.00 X  25Kilogram 
8423.20.90.00.00 X  25Kilogram 
8423.30.10.10.00 X  25Kilogram 
8423.30.10.90.00 X  25Kilogram 
8423.30.90.10.00 X  25Kilogram 
8423.30.90.90.00 X  25Kilogram 
8423.81.21.00.00 X  25Kilogram 
8423.81.23.00.00 X  25Kilogram 
8423.81.80.00.00 X  25Kilogram 
8423.82.20.00.00 X  25Kilogram 
8423.82.81.00.00 X  25Kilogram 
8423.82.89.10.00 X  25Kilogram 
8423.82.89.90.00 X  25Kilogram 
8423.89.20.10.00 X  25Kilogram 
8423.89.20.90.00 X  25Kilogram 
8423.89.80.10.00 X  25Kilogram 
8423.89.80.90.00 X  25Kilogram 
8424.10.00.00.00  X    
8424.30.01.00.00 X  20Kilogram 
8424.30.08.00.00 X  20Kilogram 
8424.30.10.00.00 X  20Kilogram 
8424.30.90.00.00 X  20Kilogram 
8425.11.00.00.00  X    
8425.19.00.00.00  X    
8425.31.00.00.11 X  20Kilogram 
8425.31.00.00.19 XX 20Kilogram 
8425.39.00.00.10 X  20Kilogram 
8425.39.00.00.90 XX 20Kilogram 
8425.42.00.00.00  X    
8425.49.00.00.00  X    
8426.12.00.90.00(b)X  15Kilogram10
8426.19.00.00.11(b)X  15Kilogram10
8426.19.00.00.19(b)X  15Kilogram10
8426.30.00.00.00(b)X  15Kilogram10
8426.41.00.10.00(c)X  10Kilogram 
8426.41.00.90.00(c)X  10Kilogram 
8426.49.00.00.00(c)X  10Kilogram 
8426.91.10.00.00(b)X  15Kilogram10
8426.91.90.00.00(b)X  15Kilogram10
8426.99.00.10.00  X    
8428.10.20.10.00  X    
8428.10.20.90.11(b)X  20Kilogram10
8428.10.20.90.12(b)X  20Kilogram10
8428.10.20.90.19(b)X  20Kilogram10
8428.10.80.10.00  X    
8428.10.80.90.00(b)X  20Kilogram10
8428.20.20.10.00  X    
8428.20.20.90.00(b)X  20Kilogram10
8428.20.80.10.00  X    
8428.20.80.90.00(b)X  20Kilogram10
8428.31.00.00.00(b)X  15Kilogram10
8428.32.00.00.00(b)X  20Kilogram10
8428.33.00.10.00  X    
8428.33.00.90.00(b)X  20Kilogram10
8428.39.20.10.00  X    
8428.39.20.90.00(b)X  20Kilogram10
8428.39.90.10.00  X    
8428.39.90.90.00(b)X  20Kilogram10
8428.40.00.00.00(b)X  20Kilogram10
8428.60.00.00.00(b)X  20Kilogram10
8428.90.79.00.00(b)X  15Kilogram10
8428.90.90.10.00(b)X  15Kilogram10
8428.90.90.20.00  X    
8428.90.90.90.00(b)X  30Kilogram10
8429.11.00.00.11(c)X  10Kilogram 
8429.11.00.00.12(c)X  10Kilogram 
8429.19.00.00.11(c)X  10Kilogram 
8429.19.00.00.12(c)X  10Kilogram 
8429.30.00.00.00(c)X  10Kilogram 
8429.40.10.00.11(c)X  10Kilogram 
8429.40.10.00.19(c)X  10Kilogram 
8429.40.30.00.00(c)X  10Kilogram 
8429.40.90.00.00(c)X  10Kilogram 
8429.51.91.00.00(c)X  10Kilogram 
8430.10.00.10.00(c)X  20Kilogram 
8430.10.00.20.00(c)X  15Kilogram 
8430.20.00.00.11(c)X  10Kilogram 
8430.20.00.00.12(c)X  15Kilogram 
8430.31.00.00.00(b)X  20Kilogram10
8430.39.00.00.00(b)X  20Kilogram10
8430.61.00.00.11(b),(c)X  20Kilogram10
8430.61.00.00.19(b),(c)X  20Kilogram10
8430.69.00.00.00(b),(c)X  20Kilogram10
8433.30.00.00.00(b)X  30Kilogram10
8433.40.00.00.00(b)X  30Kilogram10
8433.51.00.00.21(b)X  10Kilogram5
8433.51.00.00.29(b)X  30Kilogram10
8433.52.00.00.12(b)X  10Kilogram10
8433.52.00.00.18(b)X  30Kilogram10
8433.53.10.00.13(b)X  10Kilogram10
8433.53.10.00.19(b)X  30Kilogram10
8433.53.30.00.13(b)X  10Kilogram10
8433.53.30.00.19(b)X  30Kilogram10
8433.53.90.00.13(b)X  10Kilogram10
8433.53.90.00.18(b)X  30Kilogram10
8433.53.90.00.19(b)X  30Kilogram10
8433.59.11.00.00(b)X  10Kilogram10
8433.59.19.00.00(b)X  30Kilogram10
8433.59.85.00.11(b)X  10Kilogram5
8433.59.85.00.19(b)X  30Kilogram10
8433.59.85.00.21(b)X  10Kilogram10
8433.59.85.00.29(b)X  30Kilogram10
8433.59.85.00.39(b)X  10Kilogram10
8433.60.00.00.00(b)X  30Kilogram10
8434.20.00.00.11(b)X  35Kilogram10
8434.20.00.00.12(b)X  35Kilogram10
8434.20.00.00.19(b)X  35Kilogram10
8435.10.00.00.11(b)X  35Kilogram10
8435.10.00.00.12(b)X  35Kilogram10
8435.10.00.00.19(b)X  35Kilogram10
8436.10.00.00.00(b)X  15Kilogram10
8436.21.00.00.11(b)X  15Kilogram10
8436.21.00.00.12(b)X  15Kilogram10
8436.29.00.00.11(b)X  15Kilogram10
8436.29.00.00.12(b)X  15Kilogram10
8436.29.00.00.13(b)X  15Kilogram10
8436.29.00.00.19(b)X  15Kilogram10
8436.80.10.00.00(b)X  15Kilogram10
8436.80.90.00.00(b)X  15Kilogram10
8437.10.00.00.00(b)X  30Kilogram10
8437.80.00.10.11(b)X  30Kilogram10
8437.80.00.10.12(b)X  30Kilogram10
8437.80.00.10.19(b)X  30Kilogram10
8437.80.00.90.00(b)X  30Kilogram10
8438.10.10.00.00(b)X  30Kilogram10
8438.10.90.00.00(b)X  30Kilogram10
8438.20.00.00.00(b)X  30Kilogram10
8438.50.00.00.00(b)X  30Kilogram10
8438.60.00.00.12(b)X  30Kilogram10
8438.80.10.10.00(b)X  30Kilogram10
8438.80.10.90.00(b)X  30Kilogram10
8438.80.91.00.00(b)X  30Kilogram10
8438.80.99.10.00(b)X  30Kilogram10
8438.80.99.90.11(b)X  30Kilogram10
8438.80.99.90.19(b)X  30Kilogram10
8439.10.00.00.11 X  10Kilogram 
8439.10.00.00.12 X  10Kilogram 
8439.20.00.00.00 X  10Kilogram 
8439.30.00.00.00 X  10Kilogram 
8440.10.10.00.00 X  10Kilogram 
8440.10.20.00.00 X  10Kilogram 
8440.10.30.00.11 X  10Kilogram 
8440.10.30.00.12 X  10Kilogram 
8440.10.30.00.13 X  10Kilogram 
8440.10.40.00.11 X  10Kilogram 
8440.10.40.00.19 X  10Kilogram 
8440.10.90.00.11 X  10Kilogram 
8440.10.90.00.12 X  10Kilogram 
8440.10.90.00.13 X  10Kilogram 
8440.10.90.00.19 X  10Kilogram 
8441.10.10.00.00 X  20Kilogram 
8441.10.20.00.00 X  50Kilogram 
8441.10.30.10.00 X  50Kilogram 
8441.10.30.90.00 X  50Kilogram 
8441.10.70.10.00 X  50Kilogram 
8441.10.70.90.00 X  50Kilogram 
8441.20.00.00.11 X  10Kilogram 
8441.20.00.00.19 X  20Kilogram 
8441.30.00.00.00 X  20Kilogram 
8441.40.00.00.00 X  20Kilogram 
8441.80.00.00.11 X  15Kilogram 
8441.80.00.00.12 X  10Kilogram 
8441.80.00.00.19 X  20Kilogram 
8442.30.00.10.00 X  5Kilogram 
8442.30.00.90.11 X  5Kilogram 
8442.30.00.90.12 X  5Kilogram 
8442.30.00.90.19 X  5Kilogram 
8442.40.00.00.00 X  5Kilogram 
8442.50.00.00.00 X  5Kilogram 
8443.11.00.00.00 X  5Kilogram 
8443.12.00.00.00 X  5Kilogram 
8443.13.10.00.00 X  5Kilogram 
8443.13.90.00.00 X  5Kilogram 
8443.14.00.00.00 X  5Kilogram 
8443.15.00.00.11 X  5Kilogram 
8443.15.00.00.12 X  5Kilogram 
8443.15.00.00.19 X  5Kilogram 
8443.16.00.00.00 X  5Kilogram 
8443.17.00.00.00 X  5Kilogram 
8443.19.20.00.00 X  5Kilogram 
8443.19.40.00.00 X  5Kilogram 
8443.19.70.10.00 X  5Kilogram 
8443.19.70.90.11 X  5Kilogram 
8443.19.70.90.19 X  5Kilogram 
8443.32.10.20.00  X    
8444.00.10.00.00 X  10Kilogram 
8444.00.90.00.00 X  10Kilogram 
8445.11.00.00.00 X  10Kilogram 
8445.12.00.00.00 X  10Kilogram 
8445.13.00.00.00 X  10Kilogram 
8445.19.00.10.00 X  10Kilogram 
8445.19.00.90.11 X  10Kilogram 
8445.19.00.90.12 X  10Kilogram 
8445.19.00.90.13 X  10Kilogram 
8445.19.00.90.14 X  10Kilogram 
8445.19.00.90.19 X  10Kilogram 
8445.20.00.00.11 X  10Kilogram 
8445.20.00.00.12 X  10Kilogram 
8445.20.00.00.19 X  10Kilogram 
8445.30.00.00.00 X  10Kilogram 
8445.40.00.00.11 X  10Kilogram 
8445.40.00.00.12 X  10Kilogram 
8445.40.00.00.19 X  10Kilogram 
8445.90.00.00.11 X  10Kilogram 
8445.90.00.00.12 X  10Kilogram 
8445.90.00.00.13 X  10Kilogram 
8445.90.00.00.14 X  10Kilogram 
8445.90.00.00.19 X  10Kilogram 
8446.10.00.00.00 X  5Kilogram 
8446.21.00.00.00 X  5Kilogram 
8446.29.00.00.00 X  5Kilogram 
8446.30.00.00.00 X  5Kilogram 
8447.11.00.00.11 X  20Kilogram 
8447.11.00.00.12 X  20Kilogram 
8447.12.00.00.11 X  10Kilogram 
8447.12.00.00.12 X  10Kilogram 
8447.20.20.00.11 X  10Kilogram 
8447.20.20.00.12 X  10Kilogram 
8447.20.20.00.13 X  10Kilogram 
8447.20.20.00.14 X  10Kilogram 
8447.20.80.00.00 X  10Kilogram 
8447.90.00.00.11 X  10Kilogram 
8447.90.00.00.12 X  10Kilogram 
8447.90.00.00.19 X  10Kilogram 
8448.11.00.00.00 X  10Kilogram 
8448.19.00.10.00 X  10Kilogram 
8448.19.00.90.00 X  10Kilogram 
8449.00.00.10.00 X  10Kilogram 
8450.20.00.00.00 X  50Kilogram 
8451.30.00.00.00 X  15Kilogram 
8451.40.00.00.11 X  15Kilogram 
8451.40.00.00.12 X  15Kilogram 
8451.40.00.00.13 X  15Kilogram 
8451.50.00.00.11 X  15Kilogram 
8451.50.00.00.12 X  15Kilogram 
8451.50.00.00.19 X  15Kilogram 
8451.80.10.00.00 X  15Kilogram 
8451.80.30.00.00 X  15Kilogram 
8451.80.80.00.00 X  15Kilogram 
8452.21.00.00.00 X  15Kilogram 
8452.29.00.00.11 X  15Kilogram 
8452.29.00.00.19 X  15Kilogram 
8453.10.00.00.00 X  15Kilogram 
8453.20.00.00.00 X  15Kilogram 
8453.80.00.00.00 X  15Kilogram 
8454.10.00.00.00 X  15Kilogram 
8454.20.00.00.00 X  15Kilogram 
8454.30.10.00.00 X  15Kilogram 
8454.30.90.00.00 X  15Kilogram 
8455.10.00.00.00 X  10Kilogram 
8455.21.00.00.11 X  10Kilogram 
8455.21.00.00.12 X  10Kilogram 
8455.21.00.00.19 X  10Kilogram 
8455.22.00.00.00 X  15Kilogram 
8456.11.10.00.00 X  35Kilogram 
8456.11.90.00.00 X  40Kilogram 
8456.12.10.00.00 X  35Kilogram 
8456.12.90.00.00 X  25Kilogram 
8456.20.00.00.00 X  25Kilogram 
8456.30.11.00.00 X  20Kilogram 
8456.30.19.00.00 X  25Kilogram 
8456.30.90.00.00 X  25Kilogram 
8456.40.00.00.00 X  25Kilogram 
8456.50.00.00.00 X  25Kilogram 
8456.90.00.10.00 X  25Kilogram 
8456.90.00.90.00 X  25Kilogram 
8457.10.10.00.11(c)X  10Kilogram 
8457.10.10.00.12(c)X  10Kilogram 
8457.10.90.00.11(c)X  10Kilogram 
8457.10.90.00.12(c)X  10Kilogram 
8457.10.90.00.13(c)X  10Kilogram 
8457.10.90.00.14(c)X  10Kilogram 
8457.10.90.00.15(c)X  10Kilogram 
8457.20.00.00.00(c)X  15Kilogram 
8457.30.10.00.00(c)X  10Kilogram 
8457.30.90.00.00(c)X  15Kilogram 
8458.11.20.00.11(c)X  10Kilogram 
8458.11.20.00.12(c)X  10Kilogram 
8458.11.41.00.11(c)X  10Kilogram 
8458.11.41.00.12(c)X  10Kilogram 
8458.11.41.00.13(c)X  10Kilogram 
8458.11.41.00.19(c)X  10Kilogram 
8458.11.49.00.00(c)X  10Kilogram 
8458.11.80.00.00(c)X  10Kilogram 
8458.19.00.00.00(c)X  10Kilogram 
8458.91.20.00.00(c)X  10Kilogram 
8458.91.80.00.00(c)X  10Kilogram 
8458.99.00.00.00(c)X  10Kilogram 
8459.10.00.00.00(c)X  10Kilogram 
8459.21.00.00.00(c)X  10Kilogram 
8459.29.00.00.00(c)X  10Kilogram 
8459.31.00.00.00(c)X  10Kilogram 
8459.39.00.00.00(c)X  10Kilogram 
8459.41.00.00.00(c)X  10Kilogram 
8459.49.00.00.00(c)X  10Kilogram 
8459.51.00.00.00(c)X  10Kilogram 
8459.59.00.00.00(c)X  10Kilogram 
8459.61.10.00.00(c)X  10Kilogram 
8459.61.90.00.00(c)X  10Kilogram 
8459.69.10.00.00(c)X  10Kilogram 
8459.69.90.00.00(c)X  10Kilogram 
8459.70.00.00.00(c)X  10Kilogram 
8460.12.00.00.00(c)X  15Kilogram 
8460.19.00.00.00(c)X  15Kilogram 
8460.22.00.00.00(c)X  15Kilogram 
8460.23.00.00.00(c)X  15Kilogram 
8460.24.00.00.00(c)X  15Kilogram 
8460.29.10.00.00(c)X  15Kilogram 
8460.29.90.00.00(c)X  15Kilogram 
8460.31.00.00.00(c)X  15Kilogram 
8460.39.00.00.00(c)X  15Kilogram 
8460.40.10.00.11(c)X  15Kilogram 
8460.40.10.00.12(c)X  15Kilogram 
8460.40.90.00.11(c)X  15Kilogram 
8460.40.90.00.12(c)X  15Kilogram 
8460.90.00.00.11(c)X  15Kilogram 
8460.90.00.00.19(c)X  15Kilogram 
8461.20.00.00.11(c)X  10Kilogram 
8461.20.00.00.12(c)X  10Kilogram 
8461.30.10.00.00(c)X  10Kilogram 
8461.30.90.00.00(c)X  10Kilogram 
8461.40.11.00.00(c)X  10Kilogram 
8461.40.19.00.00(c)X  10Kilogram 
8461.40.31.00.00(c)X  10Kilogram 
8461.40.39.00.00(c)X  10Kilogram 
8461.40.71.00.11(c)X  10Kilogram 
8461.40.71.00.12(c)X  10Kilogram 
8461.40.79.00.11(c)X  10Kilogram 
8461.40.79.00.12(c)X  10Kilogram 
8461.40.90.00.11(c)X  15Kilogram 
8461.40.90.00.12(c)X  10Kilogram 
8461.50.11.00.00(c)X  20Kilogram 
8461.50.19.00.00(c)X  20Kilogram 
8461.50.90.00.00(c)X  20Kilogram 
8461.90.00.00.00(c)X  20Kilogram 
8462.11.10.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.11.90.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.19.10.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.19.90.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.22.10.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.22.90.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.23.00.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.24.00.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.25.00.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.26.00.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.29.00.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.32.10.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.32.90.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.33.00.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.39.00.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.42.00.00.11(c)X  15Kilogram 
8462.42.00.00.19(c)X  15Kilogram 
8462.49.00.00.11(c)X  15Kilogram 
8462.49.00.00.19(c)X  15Kilogram 
8462.51.00.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.59.00.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.61.10.10.00(c)X  15Kilogram 
8462.61.10.90.00(c)X  15Kilogram 
8462.61.90.10.00(c)X  15Kilogram 
8462.61.90.90.00(c)X  15Kilogram 
8462.62.10.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.62.90.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.63.10.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.63.90.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.69.10.10.00(c)X  15Kilogram 
8462.69.10.90.00(c)X  15Kilogram 
8462.69.90.10.00(c)X  15Kilogram 
8462.69.90.90.00(c)X  15Kilogram 
8462.90.10.00.00(c)X  15Kilogram 
8462.90.90.00.19(c)X  15Kilogram 
8463.10.10.00.00 X  15Kilogram 
8463.10.90.00.00 X  15Kilogram 
8463.20.00.00.11 X  20Kilogram 
8463.20.00.00.19 X  20Kilogram 
8463.30.00.00.00 X  20Kilogram 
8463.90.00.00.00 X  20Kilogram 
8464.10.00.00.00 X  15Kilogram 
8464.20.11.00.00 X  15Kilogram 
8464.20.19.00.00 X  15Kilogram 
8464.20.80.00.00 X  15Kilogram 
8464.90.00.00.00 X  15Kilogram 
8465.10.10.00.00 X  20Kilogram 
8465.10.90.00.00 X  20Kilogram 
8465.20.00.00.00 X  20Kilogram 
8465.91.10.00.00 X  20Kilogram 
8465.91.20.00.00 X  20Kilogram 
8465.91.90.00.00 X  20Kilogram 
8465.92.00.00.11 X  20Kilogram 
8465.92.00.00.12 X  20Kilogram 
8465.92.00.00.13 X  20Kilogram 
8465.93.00.00.11 X  20Kilogram 
8465.93.00.00.12 X  20Kilogram 
8465.93.00.00.13 X  20Kilogram 
8465.94.00.00.00 X  20Kilogram 
8465.95.00.00.00 X  20Kilogram 
8465.96.00.00.00 X  20Kilogram 
8465.99.00.00.11 X  20Kilogram 
8465.99.00.00.19 X  20Kilogram 
8467.19.00.00.00 X  30Kilogram 
8467.81.00.00.00 X  20Kilogram 
8471.41.00.10.00  X    
8471.41.00.90.00 X  100Kilogram 
8471.49.00.10.00  X    
8471.49.00.90.00 X  100Kilogram 
8471.50.00.10.00  X    
8471.50.00.90.00 X  100Kilogram 
8471.60.60.10.00  X    
8471.60.60.90.00 X     
8471.60.70.10.00  X    
8471.60.70.90.11 X     
8471.60.70.90.12 X     
8471.60.70.90.13 X     
8471.60.70.90.14 X     
8471.60.70.90.15 X     
8471.60.70.90.16 X     
8471.60.70.90.19 X     
8471.70.20.10.00  X    
8471.70.20.90.00 X     
8471.70.30.10.00  X    
8471.70.30.90.00 X     
8471.70.50.10.00  X    
8471.70.50.90.00 X  200Adet 
8471.70.70.10.00  X    
8471.70.70.90.00 X     
8471.70.80.10.00  X    
8471.70.80.90.00 X     
8471.70.98.10.00  X    
8471.70.98.90.00 X     
8471.80.00.00.00 X     
8471.90.00.00.00 X     
8472.90.80.90.19 X  20Kilogram 
8473.21.10.00.00 X     
8473.21.90.00.00 X     
8473.29.10.00.00 X     
8473.29.90.00.11 X     
8473.29.90.00.12 X     
8473.29.90.00.19 X     
8473.29.90.00.29 X     
8473.30.20.00.00 X     
8473.30.80.00.00 X     
8473.40.10.00.00 X     
8473.40.80.00.11 X     
8473.40.80.00.12 X     
8473.40.80.00.19 X     
8473.50.20.00.00 X     
8473.50.80.00.00 X     
8474.10.00.10.00 X  15Kilogram 
8474.10.00.90.00 X  15Kilogram 
8474.20.00.10.00 X  15Kilogram 
8474.20.00.90.00 X  15Kilogram 
8474.31.00.00.00 X  15Kilogram 
8474.32.00.00.00 X  15Kilogram 
8474.39.00.00.00 X  15Kilogram 
8474.80.10.00.00 X  15Kilogram 
8474.80.90.00.11 X  15Kilogram 
8474.80.90.00.12 X  15Kilogram 
8474.80.90.00.13 X  15Kilogram 
8474.80.90.00.19 X  15Kilogram 
8475.10.00.00.00 X     
8475.21.00.00.00 X     
8475.29.00.00.00 X     
8477.10.00.00.00 X  15Kilogram 
8477.20.00.00.00 X  20Kilogram 
8477.30.00.00.00 X  25Kilogram 
8477.40.00.00.11 X  20Kilogram 
8477.40.00.00.19 X  20Kilogram 
8477.51.00.00.11 X  20Kilogram 
8477.51.00.00.12 X  20Kilogram 
8477.51.00.00.13 X  20Kilogram 
8477.51.00.00.14 X  20Kilogram 
8477.59.10.00.00 X  20Kilogram 
8477.59.80.00.00 X  20Kilogram 
8477.80.11.00.00 X  20Kilogram 
8477.80.19.00.00 X  20Kilogram 
8477.80.91.00.00 X  20Kilogram 
8477.80.93.00.00 X  20Kilogram 
8477.80.95.00.00 X  20Kilogram 
8477.80.99.00.00 X  20Kilogram 
8479.10.00.00.12 X  20Kilogram 
8479.10.00.00.19 X  20Kilogram 
8479.20.00.00.11 X  20Kilogram 
8479.20.00.00.19 X  20Kilogram 
8479.30.10.00.00 X  10Kilogram 
8479.30.90.00.00 X  15Kilogram 
8479.40.00.00.00 X  20Kilogram 
8479.50.00.00.00 X  20Kilogram 
8479.60.00.00.00 X  15Kilogram 
8479.81.00.00.00 X  10Kilogram 
8479.82.00.00.00 X  20Kilogram 
8479.89.30.00.00(a)XX 10Kilogram 
8479.89.60.00.00(a)XX 10Kilogram 
8479.89.70.00.00(a)XX 10Kilogram 
8479.89.97.10.00(a)XX 10Kilogram 
8479.89.97.20.00(a)XX 10Kilogram 
8479.89.97.30.00(a)XX 10Kilogram 
8479.89.97.90.11(a) X    
8479.89.97.90.12(a)XX 10Kilogram 
8479.89.97.90.19(a)XX 10Kilogram 
8479.90.15.00.00 XX 25Kilogram 
8479.90.20.10.00  X    
8479.90.20.90.11  X    
8479.90.20.90.19  X    
8479.90.70.10.00  X    
8479.90.70.90.11  X    
8479.90.70.90.19  X    
8480.10.00.00.00 X  15Kilogram 
8480.20.00.00.00 X  15Kilogram 
8480.30.10.00.00 X  15Kilogram 
8480.30.90.10.11 X  15Kilogram 
8480.30.90.10.19 X  15Kilogram 
8480.30.90.20.00 X  15Kilogram 
8480.30.90.80.00 X  15Kilogram 
8480.41.00.00.00 X  15Kilogram 
8480.49.00.00.00 X  15Kilogram 
8480.60.00.00.00 X  15Kilogram 
8480.71.00.00.00 X  15Kilogram 
8480.79.00.00.00 X  15Kilogram 
8483.10.21.10.00  X    
8483.10.25.10.00  X    
8483.10.29.10.00  X    
8483.10.50.10.00  X    
8483.10.95.10.00  X    
8483.30.32.10.00  X    
8483.30.38.10.00  X    
8483.30.80.10.00  X    
8483.40.21.10.00  X    
8483.40.23.10.00  X    
8483.40.25.10.00  X    
8483.40.29.10.00  X    
8483.40.30.10.00  X    
8483.40.51.10.00  X    
8483.40.51.90.22 X  25Kilogram 
8483.40.51.90.29 X  25Kilogram 
8483.40.59.10.00  X    
8483.40.90.10.00  X    
8483.50.20.00.11  X    
8483.50.20.00.12  X    
8483.50.80.00.11  X    
8483.50.80.00.12  X    
8483.60.20.10.00  X    
8483.60.80.10.00  X    
8483.90.20.10.00  X    
8483.90.81.10.00  X    
8483.90.89.10.00  X    
8484.10.00.00.11  X    
8484.10.00.00.19  X    
8484.90.00.00.00  X    
8485.20.00.00.00 X  20Kilogram 
8501.10.10.00.00 X  200Kilogram 
8501.10.91.00.00 X  200Kilogram 
8501.10.93.10.00 X  200Kilogram 
8501.10.93.90.00 X  200Kilogram 
8501.10.99.10.00 X  200Kilogram 
8501.10.99.90.00 X  200Kilogram 
8501.20.00.11.00  X    
8501.20.00.12.00  X    
8501.20.00.90.00 X  200Kilogram 
8501.31.00.10.11  X    
8501.31.00.10.12  X    
8501.31.00.90.11 X  200Kilogram 
8501.31.00.90.12 X  200Kilogram 
8501.32.00.11.00  X    
8501.32.00.19.00  X    
8501.32.00.90.00 XX 200Kilogram 
8501.33.00.10.00  X    
8501.33.00.21.00  X    
8501.33.00.22.00  X    
8501.33.00.23.00  X    
8501.33.00.31.00 X  200Kilogram 
8501.33.00.41.00 X  200Kilogram 
8501.33.00.42.00 X  200Kilogram 
8501.33.00.43.00 X  200Kilogram 
8501.34.00.10.00 X  200Kilogram 
8501.34.00.20.00  X    
8501.34.00.30.00 X  200Kilogram 
8501.40.20.11.00  X    
8501.40.20.19.00  X    
8501.40.20.21.00 X  200Kilogram 
8501.40.20.29.00 X  200Kilogram 
8501.40.80.11.00 XX 200Kilogram 
8501.40.80.12.00 XX 200Kilogram 
8501.40.80.13.00 X  200Kilogram 
8501.51.00.10.00  X    
8501.51.00.90.00 X  200Kilogram 
8501.52.20.10.00  X    
8501.52.20.90.11 X  200Kilogram 
8501.52.20.90.19 X  200Kilogram 
8501.52.30.10.00  X    
8501.52.30.90.00 X  200Kilogram 
8501.52.90.10.00  X    
8501.52.90.90.00 X  200Kilogram 
8501.53.50.00.00 XX 200Kilogram 
8501.53.81.10.00  X    
8501.53.81.90.00 X  200Kilogram 
8501.53.94.00.00 X  200Kilogram 
8501.53.99.00.00 X  200Kilogram 
8501.61.20.10.00  X    
8501.61.20.90.00 X  200Kilogram 
8501.61.80.10.00  X    
8501.61.80.90.00 X  200Kilogram 
8501.62.00.11.00  X    
8501.62.00.12.00  X    
8501.62.00.13.00  X    
8501.62.00.91.00 X  200Kilogram 
8501.62.00.92.00 X  200Kilogram 
8501.62.00.93.00 X  200Kilogram 
8501.63.00.00.00 XX 200Kilogram 
8502.11.20.10.00  X    
8502.11.80.10.00  X    
8502.12.00.11.00  X    
8502.12.00.12.00  X    
8502.12.00.13.00  X    
8502.13.20.10.00  X    
8502.13.40.10.00  X    
8502.13.80.10.00  X    
8502.20.20.10.00  X    
8502.20.40.10.00  X    
8502.20.60.10.00  X    
8502.20.80.10.00  X    
8502.31.00.11.00  X    
8502.31.00.12.00  X    
8502.31.00.13.00  X    
8502.39.20.21.00  X    
8502.39.20.22.00  X    
8502.39.20.23.00  X    
8502.39.80.11.00  X    
8502.39.80.12.00  X    
8502.39.80.13.00  X    
8502.40.00.10.00  X    
8504.10.20.10.00  X    
8504.10.80.10.00  X    
8504.31.21.00.00  X    
8504.31.29.00.00  X    
8504.31.80.10.00  X    
8504.31.80.90.11  X    
8504.31.80.90.19  X    
8504.32.00.10.00  X    
8504.32.00.80.00  X    
8504.33.00.00.00  X    
8504.40.60.10.00  X    
8504.40.83.10.00  X    
8504.40.85.10.00  X    
8504.40.85.90.00 X     
8504.40.86.10.00  X    
8504.40.86.90.00 X     
8504.40.95.10.00  X    
8504.40.95.90.11  X    
8504.40.95.90.19 X     
8504.50.00.10.00  X    
8504.50.00.90.00  X    
8505.90.50.00.00 X     
8507.10.20.00.11  X    
8507.10.20.00.12  X    
8507.10.80.00.11  X    
8507.10.80.00.12  X    
8507.20.20.00.11  X    
8507.20.20.00.19  X    
8507.20.80.00.00  X    
8507.30.20.00.00  X    
8507.30.80.00.00  X    
8507.50.00.00.00  X    
8507.60.00.00.11  X    
8507.60.00.00.12  X    
8507.60.00.00.13  X    
8507.60.00.00.19  X    
8507.80.00.00.00  X    
8507.90.30.00.00  X    
8507.90.80.00.00  X    
8510.20.00.00.12 X     
8511.10.00.10.00  X    
8511.20.00.10.00  X    
8511.30.00.10.00  X    
8511.40.00.10.00  X    
8511.50.00.10.00  X    
8511.80.00.10.00  X    
8514.11.00.00.00 X  25Kilogram 
8514.19.10.00.00(b)X  25Kilogram10
8514.19.80.00.11 X  25Kilogram 
8514.19.80.00.12 X  25Kilogram 
8514.20.10.00.11 X  25Kilogram 
8514.20.10.00.12 X  25Kilogram 
8514.20.80.00.11 X  25Kilogram 
8514.20.80.00.12 X  25Kilogram 
8514.31.10.00.00 X  25Kilogram 
8514.31.90.00.00 X  25Kilogram 
8514.32.10.00.00 X  25Kilogram 
8514.32.90.00.00 X  25Kilogram 
8514.39.10.00.00 X  25Kilogram 
8514.39.90.00.00 X  25Kilogram 
8514.40.00.00.00 X  25Kilogram 
8515.19.10.00.00 X  35Kilogram 
8515.19.90.00.00 X  35Kilogram 
8515.21.00.00.00 X  35Kilogram 
8515.29.00.00.00 X  35Kilogram 
8515.31.00.00.00 X  35Kilogram 
8515.39.13.00.00 X  35Kilogram 
8515.39.18.00.00 X  35Kilogram 
8515.39.90.00.00 X  35Kilogram 
8515.80.10.10.00 X  35Kilogram 
8515.80.10.20.00 X  35Kilogram 
8515.80.10.80.00 X  35Kilogram 
8515.80.90.10.00 X  35Kilogram 
8515.80.90.90.00 X  35Kilogram 
8515.90.20.00.00 X  50Kilogram 
8515.90.80.90.12 X  50Kilogram 
8515.90.80.90.19 X  50Kilogram 
8516.80.20.00.11(a) X    
8516.80.20.00.19(a) X    
8517.61.00.10.00 X  200Kilogram 
8517.61.00.90.00 X  200Kilogram 
8517.62.00.10.00 X  200Kilogram 
8517.62.00.90.00 X  200Kilogram 
8517.69.30.00.00(a)XX 200Kilogram 
8517.71.00.00.00 XX 200Kilogram 
8517.79.00.00.00 XX 200Kilogram 
8518.10.00.00.00  X    
8518.21.00.00.00  X    
8518.22.00.00.00  X    
8518.29.00.10.00  X    
8518.30.00.10.00  X    
8518.40.00.00.00  X    
8518.50.00.00.00  X    
8519.81.00.00.00  X    
8519.89.00.00.00  X    
8521.10.20.00.00  X    
8521.10.95.00.00  X    
8522.90.00.00.00(a) X    
8525.81.00.00.00  X 200Adet 
8525.82.00.00.00  X 200Adet 
8525.83.00.00.00  X 200Adet 
8525.89.00.00.00  X 200Adet 
8526.10.00.00.11  X    
8526.10.00.00.12  X    
8526.10.00.00.19  X    
8526.91.20.00.00  X    
8526.91.80.00.11  X    
8526.91.80.00.13  X    
8526.91.80.00.19  X    
8526.92.00.20.00  X    
8528.42.00.00.00  X    
8528.52.10.00.00  X    
8528.52.91.00.00  X    
8528.52.99.00.00  X    
8528.62.00.00.00  X    
8529.10.11.00.00  X    
8529.10.30.10.00  X    
8529.10.65.10.00  X    
8529.10.69.10.00  X    
8529.10.80.10.00  X    
8529.10.95.10.00  X    
8529.90.65.10.00  X    
8529.90.97.10.00  X    
8531.10.95.00.00  X    
8531.20.20.00.00  X    
8531.20.40.00.11  X    
8531.20.40.00.12  X    
8531.20.95.00.00  X    
8531.80.40.00.00  X    
8531.80.70.10.00  X    
8536.70.00.10.00(a) X    
8536.70.00.20.00(a) X    
8536.70.00.30.00(a) X    
8536.70.00.50.00(a) X    
8537.10.95.00.00 X     
8539.10.00.10.00  X    
8541.10.00.00.00 X     
8541.21.00.00.00 X     
8541.29.00.00.00 X     
8541.30.00.00.00 X     
8541.41.00.00.00 X     
8541.49.00.00.19 X     
8541.51.00.00.00 X     
8541.59.00.00.00 X     
8541.60.00.00.00 X     
8541.90.00.00.00 X     
8542.31.11.00.00 X     
8542.31.19.00.00 X     
8542.31.90.00.00 X     
8542.32.11.00.00 X     
8542.32.19.00.00 X     
8542.32.31.00.00 X     
8542.32.39.00.00 X     
8542.32.45.00.00 X     
8542.32.55.00.00 X     
8542.32.61.00.00 X     
8542.32.69.00.00 X     
8542.32.75.00.00 X     
8542.32.90.00.00 X     
8542.33.10.00.00 X     
8542.33.90.00.00 X     
8542.39.11.00.00 X     
8542.39.19.00.00 X     
8542.39.90.00.00 X     
8542.90.00.00.00 X     
8543.20.00.00.00 X     
8543.30.40.00.00 X     
8543.30.70.00.00 X     
8543.70.90.00.11(a) X    
8543.70.90.00.12(a)XX    
8543.70.90.00.13(a) X    
8543.70.90.00.14(a) X    
8543.70.90.00.15(a) X    
8543.70.90.00.16(a) X    
8543.70.90.00.19(a) X    
8543.90.00.10.00(a)XX    
8543.90.00.90.00(a) X    
8544.30.00.00.00  X    
8609.00.10.00.00 X  1.000Adet 
8609.00.90.00.00 X  500Adet 
8801.00.10.00.00  X    
8801.00.90.00.00  X    
8802.11.00.00.00  X    
8802.12.00.00.00  X    
8802.20.00.10.00  X    
8802.20.00.20.00  X    
8802.20.00.90.00  X    
8802.30.00.10.00  X    
8802.30.00.20.00  X    
8802.30.00.90.00  X    
8802.40.00.10.00  X    
8802.40.00.90.00  X    
8805.29.00.00.00  X    
8806.10.10.00.00  X    
8806.10.90.00.00  X    
8806.21.10.00.00  X    
8806.21.90.00.00  X    
8806.22.10.00.00  X    
8806.22.90.00.00  X    
8806.23.00.00.00  X    
8806.24.00.00.00  X    
8806.29.10.00.00  X    
8806.29.20.00.00  X    
8806.91.00.00.00  X    
8806.92.00.00.00  X    
8806.93.00.00.00  X    
8806.94.00.00.00  X    
8806.99.10.00.00  X    
8806.99.20.00.00  X    
8807.10.00.00.00  X    
8807.20.00.00.00  X    
8807.30.00.00.00  X    
8807.90.90.00.00  X    
8901.10.10.00.11   X   
8901.10.10.00.59   X   
8901.10.90.00.11   X   
8901.10.90.00.19   X   
8901.20.10.00.00   X   
8901.20.90.00.00   X   
8901.30.10.00.00   X   
8901.30.90.00.00   X   
8901.90.10.00.00   X   
8901.90.90.00.00   X   
8902.00.10.00.00   X   
8902.00.90.00.00   X   
8903.11.00.00.00   X   
8903.12.00.00.00   X   
8903.19.00.00.00   X   
8903.21.00.00.00   X   
8903.22.10.00.00   X   
8903.22.90.00.00   X   
8903.23.10.00.00   X   
8903.23.90.00.00   X   
8903.31.00.00.00   X   
8903.32.10.00.00   X   
8903.32.90.00.00   X   
8903.33.10.00.00   X   
8903.33.90.00.00   X   
8903.93.10.00.00   X   
8903.93.90.00.00   X   
8903.99.10.00.11   X   
8903.99.10.00.19   X   
8903.99.99.00.11   X   
8903.99.99.00.19   X   
8904.00.10.00.00   X   
8904.00.91.00.00   X   
8904.00.99.00.00   X   
8905.10.10.00.00   X   
8905.10.90.00.00   X   
8905.20.00.00.00   X   
8905.90.10.00.00   X   
8905.90.90.00.00   X   
8906.10.00.00.00   X   
8906.90.10.00.00   X   
8906.90.91.00.00   X   
8906.90.99.00.00   X   
8907.10.00.00.00   X   
8907.90.00.00.11   X   
8907.90.00.00.16   X   
9001.90.00.11.00  X    
9001.90.00.19.00  X    
9002.11.00.10.00 X     
9002.11.00.90.00 X     
9002.90.00.11.00  X    
9002.90.00.19.00  X    
9008.50.00.00.00 X     
9008.90.00.10.00 X     
9008.90.00.90.00 X     
9010.10.00.10.11 X     
9010.10.00.10.19 X     
9010.10.00.90.11 X     
9010.10.00.90.19 X     
9010.50.00.10.11 X     
9010.50.00.10.19 X     
9010.50.00.90.11 X     
9010.50.00.90.12 X     
9010.50.00.90.13 X     
9010.50.00.90.19 X     
9010.60.00.00.00 X     
9010.90.20.00.00 X     
9010.90.80.00.00 X     
9011.10.00.00.00 X     
9011.20.10.00.00 X     
9011.20.90.00.11 X     
9011.20.90.00.12 X     
9011.20.90.00.13 X     
9011.80.00.00.11 X     
9011.80.00.00.19 X     
9011.90.00.00.00 X     
9012.10.00.00.00 X     
9012.90.00.00.00 X     
9014.10.00.00.00  X    
9014.20.20.11.00  X    
9014.20.20.91.00  X    
9014.20.80.10.00  X    
9014.20.80.90.00  X    
9014.90.00.11.00  X    
9014.90.00.19.00  X    
9015.10.00.10.00 X     
9015.10.00.90.00 X     
9015.20.00.10.00 X     
9015.20.00.90.00 X     
9015.30.10.00.00 X     
9015.30.90.10.00 X     
9015.30.90.90.00 X     
9015.40.00.10.00 X     
9015.40.00.90.00 X     
9015.80.20.00.11 X     
9015.80.20.00.12 X     
9015.80.20.00.19 X     
9015.80.40.10.11 X     
9015.80.40.10.19 X     
9015.80.40.90.11 X     
9015.80.40.90.19 X     
9015.80.80.10.00 X     
9015.80.80.90.00 X     
9015.90.00.10.11 X     
9015.90.00.10.19 X     
9015.90.00.90.00 X     
9020.00.10.00.00  X    
9020.00.90.00.00(a) X    
9024.10.20.00.00 X     
9024.10.40.00.00 X     
9024.10.80.10.00 X     
9024.10.80.90.00 X     
9024.80.00.10.00 X     
9024.80.00.90.00 X     
9024.90.00.10.00 X     
9024.90.00.90.00 X     
9025.11.20.00.00  X    
9025.11.80.00.11  X    
9025.11.80.00.19  X    
9025.19.00.11.00  X    
9025.80.20.10.00  X    
9025.80.20.90.00  X    
9025.80.40.10.00  X    
9025.80.80.10.00  X    
9025.90.00.11.00  X    
9025.90.00.19.00  X    
9026.10.21.10.00  X    
9026.10.29.10.00  X    
9026.10.29.90.00 X     
9026.10.81.10.00  X    
9026.10.89.10.00  X    
9026.20.20.10.00  X    
9026.20.40.10.00  X    
9026.20.80.10.00  X    
9026.80.20.10.00  X    
9026.80.80.10.00  X    
9026.90.00.10.00  X    
9027.10.10.00.00 X     
9027.10.90.00.00 X     
9027.20.00.00.00 X     
9027.30.00.00.11 X     
9027.30.00.00.19 X     
9027.50.00.00.00 X     
9027.81.00.00.00 X     
9027.89.10.00.00 X     
9027.89.30.00.00 X     
9027.89.90.00.00 X     
9027.90.00.00.00 X     
9029.10.00.10.00  X    
9029.20.38.10.00  X    
9029.90.00.00.00(a) X    
9030.10.00.10.00  X    
9030.10.00.90.00 X     
9030.20.00.10.00  X    
9030.20.00.90.00 X     
9030.31.00.10.00  X    
9030.31.00.90.11 X     
9030.31.00.90.12 X     
9030.32.00.10.00  X    
9030.32.00.90.11 X     
9030.32.00.90.12 X     
9030.33.20.10.00  X    
9030.33.20.90.00 X  100Kilogram 
9030.33.70.10.00  X    
9030.33.70.90.00 X  100Kilogram 
9030.39.00.11.00  X    
9030.39.00.19.00 X     
9030.39.00.21.00  X    
9030.39.00.29.00 X     
9030.40.00.10.00  X    
9030.40.00.90.00 X     
9030.82.00.00.00 X     
9030.84.00.10.00  X    
9030.84.00.90.00 X     
9030.89.00.10.00  X    
9030.89.00.90.00 X     
9030.90.00.10.00  X    
9030.90.00.90.00 X     
9031.10.00.10.00 X     
9031.10.00.90.00 X     
9031.20.00.10.00 X     
9031.20.00.90.00 X     
9031.41.00.00.00 X     
9031.49.10.00.00 X     
9031.49.90.00.00 X     
9031.80.20.10.00  X    
9031.80.20.90.00 X     
9031.80.80.10.00  X    
9031.80.80.90.00 X     
9031.90.00.10.00  X    
9031.90.00.90.00 X     
9032.10.20.10.00  X    
9032.10.80.10.00  X    
9032.20.00.10.00  X    
9032.81.00.10.00  X    
9032.89.00.00.00  X    
9032.90.00.10.00  X    
9032.90.00.90.00  X    
9104.00.00.00.11  X    
9104.00.00.00.19  X    
9109.10.00.00.00(a) X    
9109.90.00.00.00(a) X    
9401.10.00.10.00  X    
9403.20.20.00.11  X    
9403.20.20.00.19  X    
9403.20.80.10.00  X    
9403.20.80.90.00 XX 20Kilogram 
9403.60.90.90.00 X  20Kilogram 
9403.70.00.00.11  X    
9403.70.00.00.19  X    
9405.11.40.00.00(a) X    
9405.11.50.00.11(a) X    
9405.11.50.00.19(a) X    
9405.11.90.00.00(a) X    
9405.19.40.00.00(a) X    
9405.19.50.00.11(a) X    
9405.19.50.00.19(a) X    
9405.19.90.00.00(a) X    
9405.61.20.00.00(a) X    
9405.61.80.00.00(a) X    
9405.69.20.00.00(a) X    
9405.69.80.00.00(a) X    
9405.92.00.00.00(a) X    
9405.99.00.00.00(a) X    

(a)- Grup-2’de yer alan ve İthalat Rejimi Kararı Eki VI Sayılı Listede “eşya tanımı” sütununda tanımlanan eşya için geçerlidir.

(b)- Yaş hesabında, belge tarih ve numarası alınan yıl hariç üretim yılı dikkate alınır. İthal izin belgesi düzenlenmiş ve yaş şartı bulunan eşyalar belge geçerlilik süresi içerisinde ithal edilebilir.

(c)-Bir adet eşyanın 50 tondan fazla olması durumunda, 50 tona kadar olan kısım için tabloda yazan CIF birim kıymet, 50 -100 ton arasındaki kısım için CIF birim kıymet 5 $/kg olarak, 100 tonu aşan kısım için CIF birim kıymet 2 $/kg olarak uygulanır.


Ek-2

KULLANILMIŞ EŞYA İZİN BELGESİ BAŞVURU FORMU
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
(İthalat Genel Müdürlüğüne)

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9) çerçevesinde ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak adımıza gerekli belgenin düzenlenmesini talep etmekteyiz. İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, doğru olmaması halinde hukuken sorumlu olduğumu, İthalat Genel Müdürlüğü yetkililerince yerinde doğrulanabileceğini, BELGE’mizi devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Ad/Soyad – UnvanKep Adresi :
Vergi No :E-Posta :
Adres : 
Telefon :Faks :
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER
Ad/Soyad
TC Kimlik No / Vergi No :
Adres :
Telefon :Faks :
E-posta :
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTİP ve Eşya Tanımı.:
Ticari ismi :
Kullanım Amacı:
Menşe Ülke :Sevk /Geldiği Ülke :
Miktar:                 Birimi:Teslim Şekli :
CIF/Gümrük Değeri : Teslim Şekli Değeri :Birim CIF/Gümrük Değeri : Birim Teslim Şekli Değeri :
Marka:Model :İmal Yılı:Seri/Şasi No :
Teşvik Belgesi Var Mı?( ) Evet         ( ) HayırTeşvik Belgesi Tarih ve No:
Liste Kapsamında ise Hangi Ürün( ) Belirli ( ) Sivil Hava ( ) Deniz TaşıtıUygunluk Yazısı Var Mı?( ) Evet  ( ) Hayır
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE AİT BİLGİLER
Ad/Soyad – Unvan:
YFKS No:
Adres ve Ülkesi:
Telefon:Faks:
E-posta :
Web Adresi :
YURT DIŞINDAKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ad/Soyad –Unvan :
YFKS No:
Adres ve Ülkesi:
Telefon:Faks:
E-posta :İnternet Sayfası :

0962-TPS-İzin Belgesi ( Kullanılmış Eşya-Liste Dışı) Başvurusuna Eklenecek Bilgi ve Belgeler*:

1-Fatura veya Proforma Fatura Örneği (Tercümesi ile birlikte)

2- Eşyanın Kullanım Amacı (Formdaki alan yetersiz ise)

3- İthal Edilecek Eşyaya Ait Fotoğraf (Pdf formatında. Varsa eşyanın marka, model, seri no, üretim tarihi vb. bilgilerini içeren kimlik etiketini gösterecektir)

4-Aşağıda belirtilen belgelerden herhangi bir tanesi;

a) Kapasite Raporu

b) Teşvik Belgesi

c) Uygunluk Belgesi

ç) Türk Standartları Enstitüsü’nden alınmış ‘Hizmet Yeterlilik Belgesi’

d) Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınmış ‘Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’

e) Yukarıda sayılan belgelerden herhangi birine haiz olunmaması durumunda, başvuru sahibinin kendi ihtiyacı ve kullanımını gösteren belge veya başvuruyu destekleyici diğer bilgi ve belgeler

* Genel Müdürlükçe sektörün veya eşyanın niteliğine göre birden fazla belge ile ilave belgeler istenebilir.

0970-TPS-İzin Belgesi ( Kullanılmış Eşya-Liste) Başvurusuna Eklenecek Bilgi ve Belgeler*:

1-Fatura veya Proforma Fatura Örneği (Tercümesi ile birlikte)

2- Eşyanın Kullanım Amacı (Formdaki alan yetersiz ise)

3- İthal Edilecek Eşyaya Ait Fotoğraf (Pdf formatında. Aksam parça hariçtir. Aynı özellikteki birden fazla eşya için temsili resim olabilir. Varsa marka, model, seri no, üretim tarihi vb. bilgilerini gösteren kimlik etiketini gösterecektir.)

4- Teşvik Belgesi ( Eşya Grup 1 kapsamında ve Teşvik Belgesi beyan edilmiş ise)

5- Uygunluk Belgesi (Eşya Grup 2 kapsamında ise)

6- Aşağıda belirtilen belgelerden herhangi bir tanesi (4. veya 5.’deki belgeyi sunanlar için ihtiyaridir);

a) Kapasite Raporu

b) Türk Standartları Enstitüsü’nden alınmış ‘Hizmet Yeterlilik Belgesi’ veya belge sahibi ile sözleşme

c) Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınmış ‘Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’ veya belge sahibi ile sözleşme

ç) Yukarıda sayılan belgelerden herhangi birine haiz olunmaması durumunda, başvuru sahibinin kendi ihtiyacı ve kullanımını gösteren belge veya başvuruyu destekleyici diğer bilgi ve belgeler

* Genel Müdürlükçe sektörün veya eşyanın niteliğine göre ilave bilgi ve belge istenebilir. 6’da sayılan belgeler konteynerler için aranmaz.

http://www.bugeks.com/page/ http://www.bugeks.com/themes/ http://www.bugeks.com/classicpage/ http://www.bugeks.com/system/ http://www.bugeks.com/default/