Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kâğıt ithalatının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak güvenli bir şekilde piyasaya sunulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3– (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru: İzin Belgesi başvurularını,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) İzin Belgesi: Genel Müdürlük tarafından bu Tebliğ kapsamında düzenlenen İzin Belgesini,

e) Sermaye piyasası araçları: Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere SPK tarafından bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,

f) SPK: Sermaye Piyasası Kurulunu,

g) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,

ğ) TPS: Tek Pencere Sistemini,

İfade eder.

İthali izne tabi eşya

MADDE 4- (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 GTİP ’lerinde yer alan banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kâğıtların ithalatı Genel Müdürlüğün iznine tabidir.

(2) Bu Tebliğ kapsamı eşyadan ithali sadece TCMB ve bankalar tarafından yapılanlar için İzin Belgesi aranmaz.

(3) Bu Tebliğ kapsamı eşyanın SPK’den Uygunluk Yazısı alması durumunda ayrıca İzin Belgesi aranmaz.

(4) İthali izne tabi eşyanın, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Genel Müdürlük tarafından TPS üzerinden elektronik olarak düzenlenen İzin Belgesi veya SPK tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısı aranır.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 5- (1) İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-Hizmetler” başlığı altındaki “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” uygulaması takip edilerek e-imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS)” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru
Girişi” ekranında belge türü olarak “TPS-983-İzin Belgesi (Kıymetli Kâğıt)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Ek-1’de yer alan Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) 6.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı dışında kalan ve halka açık ortaklık statüsü olmayan şirketlerin hisse senetlerinin basımında kullanılacak
izne tabi filigranlı kâğıt ithali için bu maddede belirtilen ek belgelere Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınacak Uygunluk Yazısı ilave edilir.

Sermaye Piyasası Kurulunun Uygunluk Yazısına tabi eşya

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyadan payları Borsada işlem görmeyen halka açık şirketler için sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kâğıtlar (6362 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan ve halka açık ortaklık statüsü olmayan şirketlerin hisse senetlerinin basımında kullanılacak filigranlı kâğıtlar hariç) ile 4907.00 GTP ’li yalnız halka arz ve satışı yapılmak üzere yurt dışında bastırılan sermaye piyasası araçlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, SPK’nin Uygunluk Yazısı aranır.

İthalatı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak eşya

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ kapsamı eşyadan yalnız banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kâğıtların, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul
kıymetlerin basımında kullanılan kâğıtların ithali sadece TCMB tarafından yapılır.

İthalatı bankalar tarafından yapılacak eşya

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyadan yalnız çek kâğıtlarının ithali sadece bankalar tarafından yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9– (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/10) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 10- (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/10)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 11– (1) Bu Tebliğ 1.1.2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
 


EKLER

KIYMETLİ KÂĞIT İTHAL İZNİ BAŞVURU FORMU (TPS 0983)
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
(İthalat Genel Müdürlüğüne)
2176 Sok. No: 63 06530 Söğütözü /ANKARA

Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/10) çerçevesinde ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak firmamız adına gerekli belgenin düzenlenmesini talep etmekteyiz. İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, doğru olmaması halinde hukuken sorumlu olduğumuzu, İthalat Genel Müdürlüğü yetkililerince firmamızda yerinde doğrulanabileceğini, BELGE ’mizi devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Firma Unvanı:Kep Adresi:
Vergi No:E-Posta:
Adres: 
Telefon:Faks:
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER
Ad/Soyadı – Unvan: 
Vergi No – TC Kimlik No: 
Adres: 
Telefon:Faks:
E-posta: 
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTİP ve Eşya Tanımı:
 
 
Teknik Özellikler: 
Kullanım Amacı: 
Menşe Ülke:Sevk Ülke:
Miktar:Birimi:Teslim Şekli:
CIF Değeri :
FOB Değeri:
Birim CIF Değeri:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE AİT BİLGİLER
Ad/Soyadı – Unvan: 
YFKS No: 
Adres ve Ülkesi: 
Telefon:Faks:
E-posta: 
İnternet Adresi: 
YURT DIŞINDAKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ad/Soyadı –Unvan: 
YFKS No: 
Adres ve Ülkesi: 
Telefon:Faks:
E-posta: 
İnternet Adresi: 

Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler

1-Proforma fatura

2-Kıymetli evrakın basımına ilişkin ilgili firma/kuruluşun yetkili organının gerekçeli kararının aslı veya bir örneği

3-Firma ile basım işlemini yapacak matbaa işletmecisi arasında basım işleminin yapılmasına ilişkin sözleşmenin aslı veya bir örneği

4-Yabancı ülkelere ait kıymetli evrakın ülkemizde bastırılması halinde, ilgili kurum/kuruluş ile basım işlemini yapacak matbaa işletmecisi arasında basım işleminin yapılmasına ilişkin belgelerin aslı veya bir örneği

5-Gümrük muayenelerine esas teşkil edecek şekilde, kâğıdın ayrıntılı teknik özelliklerinin belirtildiği belgeler

http://www.bugeks.com/page/ http://www.bugeks.com/themes/ http://www.bugeks.com/classicpage/ http://www.bugeks.com/system/ http://www.bugeks.com/default/