Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithalatının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Uygunluk Yazısına tabi eşya

MADDE 3 – (1) Ek-1 ve Ek-2’de gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde, genel güvenlik ve asayiş yönünden İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün fiziksel ya da Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak düzenleyeceği Uygunluk Yazısı gümrük idarelerince aranır.

(2) Ek-1 kapsamı eşyanın Milli Savunma Bakanlığı veya bu Bakanlıkça yetki verilen kurum veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ithalatında Emniyet Genel Müdürlüğünün Uygunluk Yazısı aranmaz.

(3) Ek-2 kapsamı eşyanın Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı veya Milli Savunma Bakanlığınca yetki verilen kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ithalatında Emniyet Genel Müdürlüğünün Uygunluk Yazısı aranmaz.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 4 – (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/11) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 5 – (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/11)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1.1.2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EKLER

  • Ek-1 Patlayıcı Maddeler
  • Ek-2 Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletler

Ek-1 Patlayıcı Maddeler

GTPEşyanın Tanımı
3102.30.90.00.00Yalnız % 34,5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç)
3601.00Silah barutu
3602.00Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)
36.03Fitiller, infilak fitilleri, ağızotları veya infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler; elektrikli infilak ettirici maddeler
36.04Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve diğer pirotekni eşyası
3912.20.11.00.19Diğerleri
3912.20.19.00.19Diğerleri
9306.21Fişekler
9306.29Diğerleri
9306.30.90Diğerleri (çivi çakma makinesinde kullanılan ve az miktarda barut ihtiva eden kapsüller hariç)
9306.90.90.00.00Diğerleri (paintball sporunda kullanılan boya topları hariç)

Ek-2 Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletler

GTPEşyanın Tanımı
8211.10.00.00.19Diğerleri
8211.92.00.00.19Diğerleri (sanayide kullanılanlar hariç)
8211.93.00.00.90Diğerleri (kapanan budama çakıları dâhil)
8211.94.00.00.00Bıçak ağızları (yalnız 8211.10.00.00.19, 8211.92.00.00.19 veya 8211.93.00.00.90 GTİP’lerine ait olanlar)
9005.10.00.00.00Çift gözlü dürbünler,
9005.80.00.10.00Tek gözlü dürbünler
9013.10Silahlar için teleskopik dürbünler; periskoplar; bu fasılda veya XVI. Bölümdeki makine, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar
9013.20.00.00.10Silahlar için olanlar
93.03Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)
9304.00.00.00.00Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) ( 93.07 pozisyonundakiler hariç)
9305.10.00.00.00Revolverler ve tabancalara ait olanlar (yalnız şarjörler)
9305.20.00.10.00Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar
9305.20.00.90.00Diğerleri
9305.99.00.10.00Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar
9305.99.00.90.19Diğerleri
93.07Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları (bunların ağızları dahil)
http://www.bugeks.com/page/ http://www.bugeks.com/themes/ http://www.bugeks.com/classicpage/ http://www.bugeks.com/system/ http://www.bugeks.com/default/