Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında ülkemize ithal edilmesi için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru: İthal Şahadetnamesinin veya Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanması için ithalatçı tarafından yapılan başvuruyu,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) İthal Şahadetnamesi: Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye’ye ihracatı için ihracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından ülkemizdeki ithalatçıdan talep edilen belgeyi,

e) Nihai Kullanım Sertifikası: Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye’ye ihracatı için ihracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından ülkemizdeki ithalatçıya verilen/gönderilen ve Ticaret Bakanlığınca onaylanması talep edilen belgeyi,

f) Tesellüm Teyidi Vesikası: İthal Şahadetnamesi kapsamında ithalatın gerçekleştiğini gösteren onaylı belgeyi,

İfade eder.

İthal Şahadetnamesi

MADDE 4 – (1) İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından, ithalatçıdan talep edilen İthal Şahadetnamesi Genel Müdürlük onayına tabidir.

(2) İthal Şahadetnamesinin geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren altı aydır. Belgelerin süresi uzatılamaz. İhracatçı ülke makamları tarafından işleme alınan İthal Şahadetnamelerinin geçerlilik süresi ithalat işlemlerinde dikkate alınmaz.

(3) Tesellüm Teyidi Vesikasının alınmasında İthal Şahadetnamesinin geçerlilik süresi dikkate alınmaz.

Nihai Kullanım Sertifikası

MADDE 5 – (1) İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından ithalatçıdan talep edilen Nihai Kullanım Sertifikası Genel Müdürlük onayına tabidir. Son kullanıcının ithalatçıdan farklı olması durumunda, sertifikada her ikisinin de bilgileri yer alır ve müteselsilen sorumludurlar.

(2) Nihai Kullanım Sertifikasının geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren altı aydır. Belgelerin süresi uzatılamaz. İhracatçı ülke makamları tarafından işleme alınan Nihai Kullanım Sertifikalarının geçerlilik süresi ithalat işlemlerinde dikkate alınmaz.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 6- (1) İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-Hizmetler” başlığı altındaki “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” uygulaması takip edilerek e-imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21) çerçevesinde yapılır.

(3) İthal Şahadetnamesinin onaylanması için başvurular, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri (İthalat BİS)”nde bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “TPS-1082-İthal Şahadetnamesi”, Karar/Tebliğ olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik olarak imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır. Başvuruya, İthal Şahadetnamesinin Onayına İlişkin Taahhütlü Başvuru Formu (Ek-1), Onaylanacak İthal Şahadetnamesi (Ek-3), fatura örneği veya proforma faturanın elektronik (Pdf) halleri eklenir.

(4) Nihai Kullanım Sertifikanın onaylanması için başvurular, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri (İthalat BİS)”nde bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki
“Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “TPS-1083-Nihai Kullanım Sertifikası”, Karar/Tebliğ olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup ekleri
ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik olarak imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır. Başvuruya, Nihai Kullanım Sertifikasına ilişkin Taahhütlü Başvuru Formu (Ek-2), Nihai Kullanım Sertifikası ve Türkçe çevirisi, fatura örneği veya proforma faturanın elektronik (Pdf) halleri eklenir. Nihai kullanıcı, ithalatçı firmadan farklı ise onun da imza ve kaşesi başvuru formunda ayrıca aranır.

(5) Başvurunun eksik ve tutarsız bilgi ve belge içermesi halinde, Bakanlıkça başvuru sahibine eksikleri tamamlaması ve açıklaması için beş iş günü ek süre verilir. Usulüne uygun
olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Onaya ilişkin işlemler ve bildirim

MADDE 7 – (1) Usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, İthal Şahadetnameleri ve Nihai Kullanım Sertifikaları onaylanır.

(2) Gerek görülmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş istenebilir. Ayrıca firmalardan da gerek görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler istenebilir.

(3) İthal Şahadetnamesi ile Nihai Kullanım Sertifikası onay işlemi Genel Müdürlükçe elektronik olarak yapılır ve başvuru sahibinin başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Onaylanan belgeler başvuru sahibine ayrıca İthal Şahadetnamesi 1 nüsha, Nihai Kullanım Sertifikası 1 nüsha halinde fiziki belge olarak da iletilir. Onaylanan belgelerin ihracat izinlerinin alınması amacıyla malın ihracatçısına gönderilmesi başvuru sahibi tarafından yapılır.

(4) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından ithalat esnasında beyannamenin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. İthal Şahadetnamesi kapsamı ithalat aynı gümrük idaresinden yapılır. İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası ithalatçı talebine istinaden düzenlenen ve ilgili ülkelerden ihraç izni alınmasına mesnet teşkil eden belgeler olduğu için belgelerin kontrolü gümrük idaresinin sorumluluğunda değildir.

(5) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, İthal Şahadetnamesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Bu başvuruyu yapmak ithalatçının sorumluluğundadır.

(6) İthalatın gerçekleşmesini müteakip Tesellüm Teyidi Vesikası talep eden ithalatçılar, ithalatlarına ait Gümrük Giriş Beyannamesi, İthal Şahadetnamesi, “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” ile gümrük idaresine başvurur.

(7) Tesellüm Teyidi Vesikası ithalatçı tarafından ihracatçı vasıtasıyla ihracatçı ülkenin ilgili makamına/makamlarına ulaştırılır. İhracatçıya ve/veya ihracatçı ülkenin ilgili makamına/makamlarına ve ilgili gümrük idaresine bilgi verilmek kaydıyla Tesellüm Teyidi Vesikası düşümlü olarak da alınabilir.

Serbest bölgelerden Türkiye’ye ithalat

MADDE 8 – (1) İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının tatbikatı bakımından, serbest bölgelerden Türkiye’ye yapılacak ithalatta da bu Tebliğ hükümleri geçerlidir.

Üçüncü ülkeye sevkiyat

MADDE 9 – (1) İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası konusu malların üçüncü bir ülkeye sevk edilmek istenmesi durumunda, ithalatçı tarafından ihracatçı ülke/ihracatçıdan İzin Yazısı/İzin Belgesi temin edilmesi ve bu yazının/belgenin Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekmektedir. Bakanlıkça, daha önce ilgili firmaca verilen taahhütname ve ilgili diğer belgeler üzerinden gerekli kayıtlar düşülmek suretiyle firma talebi Bakanlık İhracat Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir.

Diğer hususlar

MADDE 10 – (1) İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası konusu eşya ile ilgili olarak, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilerek fiziksel veya elektronik olarak ithalat aşamasında ilgili gümrük idarelerine ibraz edilmesi gereklidir.

(2) İthal Şahadetnamesi ve Tesellüm Teyidi Vesikası ile Nihai Kullanım Sertifikası ihracatçı ülke makamları tarafından ihracatçı firmadan istenen ihraç izni verilmesine mesnet teşkil eden belgeler olması nedeniyle, bu belgeler ithalatta izin belgesi yerine geçmez. Gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesine mesnet teşkil etmez. Ülkemizde kontrolden dolayı doğabilecek olaylara ve maddenin kullanımı sonucu oluşabilecek olumsuz durumlara hukuki mesnet oluşturmaz.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 11 – (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 12 – (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/12)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1.1.2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


EKLER
 

  • Ek1-İTHAL ŞEHADETNAMESİNİN ONAYINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAMELİ BAŞVURU FORMU
  • Ek2-NİHAİ KULLANIM SERTİFİKASI ONAYINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAMELİ BAŞVURU FORMU
  • Ek3-İTHAL ŞEHADETNAMESİ / IMPORT CERTIFICATE

Ek-1

İTHAL ŞEHADETNAMESİNİN ONAYINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAMELİ BAŞVURU FORMU
Tarih : …./…/20…
T.C. TİCARET BAKANLIĞI
(İthalat Genel Müdürlüğüne)
 

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından istenilen ve ilişikte sunulan İthal Şehadetnamesinin onaylanmasını talep etmekteyiz. İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, belge konusu eşyayı Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün izni olmaksızın üçüncü bir ülkeye sevk etmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe
İsim ve Unvan

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Vergi Numarası:
Adresi:
Telefon Numarası:Faks:
E-Posta :İnternet Sitesi :
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İthalatçıdan farklı ise)
Adı/Unvanı:
Vergi Numarası:
Adresi:
Telefon Numarası:E-posta:
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTİP (12’li):
Tanımı:
Menşe Ülke:
Sevk Ülkesi:
Miktar (Kg):FOB değeri:Birim fiyat CIF/(Kg):
Miktar (Adet):CIF değeri:Birim fiyat CIF/(Adet):
Miktar (….): Birim fiyat CIF/(….):
Eşya kullanılmış mı ?( ) Evet ( ) Hayır
İHRACATÇI ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi:Ülkesi:
Telefon Numarası:Faks: 
E-Posta :İnternet Sitesi: 

EKLER:

1- İthal şahadetnamesi

2- Fatura örneği veya proforma fatura

3- İmza Sirküleri


Ek-2

NİHAİ KULLANIM SERTİFİKASI ONAYINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAMELİ BAŞVURU FORMU
Tarih : …./…/20…
T.C. TİCARET BAKANLIĞI
(İthalat Genel Müdürlüğüne)

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından istenilen ve ilişikte sunulan Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanmasını talep etmekteyiz. İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, belge konusu eşyayı Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün izni olmaksızın üçüncü bir ülkeye sevk etmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

İmza ve Kaşe
İsim ve Unvan

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Vergi Numarası:
Adresi:
Telefon Numarası:Faks:
E-Posta :İnternet Sitesi :
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İthalatçıdan farklı ise)
Adı/Unvanı:
Vergi Numarası:
Adresi:
Telefon Numarası:E-posta:
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTİP (12’li):
Tanımı:
Menşe Ülke:
Sevk Ülkesi:
Miktar (Kg):FOB değeri:Birim fiyat CIF/(Kg):
Miktar (Adet):CIF değeri:Birim fiyat CIF/(Adet):
Miktar (….): Birim fiyat CIF/(….):
İHRACATÇI ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi:Ülkesi:
Telefon Numarası:Faks:
E-Posta :İnternet Sitesi:

EKLER:

1- Nihai Kullanım Sertifikası ve Türkçe çevirisi

2- Fatura örneği veya proforma fatura


Ek-3

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
(İthalat Genel Müdürlüğüne)
İTHAL ŞEHADETNAMESİ / IMPORT CERTIFICATE


TR-İthalatçı Firmanın Unvan ve AdresiTR-Firmamız, aşağıda belirtilen malları TÜRKİYE ’ye ithal etmeyi, bu belgeye istinaden Ticaret Bakanlığının hususi müsaadesi olmaksızın başka bir ülkeye göndermemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

EN It is hereby certified that:
has undertaken to import into TÜRKİYE the goods described below and with regard to this Certificate, not to divert those to another destination without the exclusive approval of Ministry of Trade.

 Tarih/Date :…………………….
 İmza-Kaşe/Signature
GTİP (Tarife Pozisyonu) CN Code 
Malın Adı (Tanımı) Description of Goods 
Miktarı (adet, ağırlık) Quantity (number,weight) 
Kıymeti (Para Birimi ile) Value (With Unit) 
Malın Menşei Origin of Goods 
İhracatçı Firmanın Unvanı Name of Exporter 
İhracatçı Firmanın Adresi, Ülkesi Address, Country of Exporter 
BAKANLIK KULLANIMI İÇİN /MINISTRY USE ONLY
  İmza ve Resmi Mühür   Kayıt Tarih /Date : Signature and Official Seal   Kayıt No /Registry No :  

TR-Bu belge düzenlenme tarihi itibariyle altı ay (6 ay) geçerlidir ve bu süre içinde ihracatçı ülkeye tevdii edilmelidir. Fatura örneği veya proforma fatura veya bunların fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.

EN-This Import Certificate shall be valid for six months (6 months) from the date of issue. It shall be submitted to the concerned exporting country within validity period. Copy of invoice or proforma invoice shall be attached to application.

http://www.bugeks.com/page/ http://www.bugeks.com/themes/ http://www.bugeks.com/classicpage/ http://www.bugeks.com/system/ http://www.bugeks.com/default/