Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 3 üncü maddede yer alan sivil hava taşıtlarının ithalatının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısına tabi eşya

MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği Uygunluk Yazısı aranır.

GTİPEşyanın Tanımı
8801.00.10.00.00Balonlar ve hava gemileri; planörler ve delta kanatlı planörler
8801.00.90.00.00Diğerleri
8802.11.00.00.00Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler
8802.12.00.00.00Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler
8802.20.00.10.00Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar
8802.20.00.20.00Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.20.00.90.00Diğerleri
8802.30.00.10.00Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar
8802.30.00.20.00Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.30.00.90.00Diğerleri
8802.40.00.10.00Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.40.00.90.00Diğerleri
8806.10.10.00.00Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler
8806.10.90.00.00Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler
8806.21.10.00.00Hareketli ve sabit görüntülerin yakalanması ve kaydedilmesi için 8525.89 alt pozisyonunda yer alan cihazlarla kalıcı olarak entegre edilerek donatılmış çoklu rotorlar
8806.21.90.00.00Diğerleri
8806.22.10.00.00Hareketli ve sabit görüntülerin yakalanması ve kaydedilmesi için 8525.89 alt pozisyonunda yer alan cihazlarla kalıcı olarak entegre edilerek donatılmış çoklu rotorlar
8806.22.90.00.00Diğerleri
8806.23.00.00.00Maksimum kalkış ağırlığı 7 kg geçen fakat 25 kg geçmeyenler
8806.24.00.00.00Maksimum kalkış ağırlığı 25 kg geçen fakat 150 kg geçmeyenler
8806.29.10.00.00Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler
8806.29.20.00.00Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler
8806.91.00.00.00Maksimum kalkış ağırlığı 250 g geçmeyenler
8806.92.00.00.00Maksimum kalkış ağırlığı 250 g geçen fakat 7 kg geçmeyenler
8806.93.00.00.00Maksimum kalkış ağırlığı 7 kg geçen fakat 25 kg geçmeyenler
8806.94.00.00.00Maksimum kalkış ağırlığı 25 kg geçen fakat 150 kg geçmeyenler
8806.99.10.00.00Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler
8806.99.20.00.00Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/8) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 5 – (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/8)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1.1.2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

http://www.bugeks.com/page/ http://www.bugeks.com/themes/ http://www.bugeks.com/classicpage/ http://www.bugeks.com/system/ http://www.bugeks.com/default/