Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalatta alınacak izinlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 2– (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru: İzin Belgesi başvurularını,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) İzin Belgesi: İthalat Genel Müdürlüğünce bu Tebliğ kapsamında düzenlenen İzin Belgesini,

e) TPS: Tek Pencere Sistemini,

İfade eder.

İthali izne tabi eşya

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında yapılacak ithalat izne tabidir. Fiziksel veya elektronik olarak düzenlenen İzin Belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

İthaline izin verilen eşya

MADDE 5- (1) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinde sayılan haller kapsamında yapılan ithalatta bu Tebliğ
hükümleri uygulanmaz.

(2) Aşağıda yer alan eşyanın ithaline Bakanlıkça izin verilmiş olup, gümrük idarelerince bu Tebliğ kapsamında İzin Belgesi aranmaz:

a) Genel Müdürlükçe İthal Lisansı/İzin Belgesi/Uygunluk Yazısı düzenlenen eşya.

b) Petrol arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ithalatta alınan vergi, resim ve harçlardan istisna olduğunu tevsik eden Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün İthal İzin Belgesini haiz eşya.

c) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 01-24 arası fasıllar (bu fasıllar dâhil) altında ithali gerçekleştirilen eşya.

ç) 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi çerçevesinde, yerli malı lehine uygulanan en yüksek orandan daha avantajlı teklife sahip yabancı menşeli malların lehlerine sonuçlanan ihale kapsamı eşya.

d) 27.10; 27.11 ve 27.16 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan eşya.

e) 30.02; 30.04; 30.05 ve 30.06 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan eşya.

f) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ithal edilecek banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kâğıtlar ve banknot mürekkebi.

İthaline izin verilmeyen eşya

MADDE 6- (1) Aşağıda yer alan eşyanın ithalatında bu Tebliğ kapsamında İzin Belgesi düzenlenmez:

a) 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamında yer verilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen, kamu alımlarında yerli malı olma şartı getirilen makine ve ekipman listesi ile yapı malzemeleri listesinde belirtilen eşya.

b) Ek-2’de yer alan Negatif Liste kapsamındaki eşya.

(2) Birinci fıkrada belirtilen eşyaların ithalatına, özel ve istisnai durumlar ve/veya teknik zorunlulukların gerektirdiği hallerde, Genel Müdürlükçe izin verilebilir.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 7- (1) İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-Hizmetler” başlığı altındaki “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” uygulaması takip edilerek e-imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “TPS-340-İzin Belgesi (Kamu İthalatı)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik olarak imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve bildirim

MADDE 8- (1) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, ithalatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesi amacıyla, Genel Müdürlükçe ithal eşyanın yerli tedarik koşulları da dikkate alınarak sonuçlandırılır.

(2) Genel Müdürlükçe, ihtiyaç duyulması halinde ilave bilgi ve belge talep edilebilir.

(3) Uygun bulunan başvurular için İzin Belgesi Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir ve başvuru sahibinin başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (TPS) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır.

(4) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından ithalat esnasında beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(5) Başvuru sahibi kurumun gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal izninin TPS’de kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı kurum tarafından beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Bu başvuruyu yapmak ithalatçı kurumun sorumluluğundadır.

(6) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde izin verilen kamu kurum ve kuruluşları, ithalat esnasında ilgili gümrük idaresine ithal eşyasının ihale süreçlerinin yabancı menşeli eşya lehine sonuçlandığını yazılı olarak bildirir.

Diğer hükümler

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ çerçevesinde düzenlenen İzin Belgelerinin geçerlilik süresi bir yıldır. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde bu süre tekerrüren altı ay uzatılabilir.

(2) Bu Tebliğde yer alan hususlara ilişkin uygulamaya yönelik önlem almaya, özel, istisnai ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

(3) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen İzin Belgesi, diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 10- (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/15) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 11– (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/15)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ 1.1.2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13– (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür


Ek-1
KAMU İTHALATI İZNİ BAŞVURU FORMU (TPS 0340)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
(İthalat Genel Müdürlüğüne)
2176 Sok. No: 63 06530 Söğütözü /ANKARA

Tarih: …/…/…

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2023/15) çerçevesinde ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen ve iç piyasadan temini mümkün olmayan eşyaya ilişkin olarak Kurum/Kuruluşumuz adına İzin Belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza-Kaşe
Ad Soyad Unvan

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Kurum/Kuruluş İsmi:Kep Adresi :
Vergi No :E-Posta :
Adres :
Telefon :Faks :
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER
Ad/Soyad – Unvan :
TC Kimlik No :
Adres:E-posta :
Telefon:Faks:
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTİP ve Eşya Tanımı.:
GTİP ve Eşya Tanımı.:
Ticari ismi :
Teknik Özellikler :
Kullanım Amacı:
Menşe Ülke :Sevk Ülke :
Miktar: Birimi:Teslim Şekli :
Teslim Şekli Değeri :
CIF Değeri :
Birim Teslim Şekli Değeri :
Birim CIF Değeri :
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE AİT BİLGİLER
Ad/Soyad – Unvan:
YFKS No:
Adres ve Ülkesi:
Telefon:Faks:
E-posta :İnternet Sitesi:
YURT DIŞINDAKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ad/Soyad –Unvan:
YFKS No:
Adres ve Ülkesi:
Telefon:Faks:
E-posta :İnternet Sitesi:

Başvuruya Eklenecek Bilgi ve Belgeler:

1) Proforma fatura veya fatura örneği

2) Harcama yetkilisini tevsik eden belge

3) İhale dokümanı (varsa)

4) Eşyaya ilişkin broşür, fotoğraf

5) Eşya bedelsiz ise belirtilmesi


Ek-2

Negatif Liste

Sıra NoEşya Tanımı
1Ahşap Profil Makinası
2Ahşap Zımpara Makinası
3Alçak Basınç Poliüretan Enjeksiyon Makinası
4Alçı Kesme Makinası
5Alçı Mikseri
6Alçıdan, Çimentodan, Amyanttan ve Mikadan Mamul Eşya
7Alçıpan Profil Makinası
8Aluminyum Depolar, Sarnıçlar, Küvler, Fıçılar, Variller, Bidonlar, Tüpler ve Benzerleri
9Aluminyum İnşaat ve İnşaat Aksamı (Köprüler, Köprü Aksamı, Kuleler, Pilonlar, Ayaklar, Sütunlar, İnşaat İskeleleri, Çatılar, Kapılar, Pencereler ve Bunların Çerçeveleri ve Kapı Eşikleri, Korkuluklar, Parmaklıklar Gibi) İnşaatta Kullanılmak Üzere Hazırlanmış Aluminyum Saclar, Çubuklar,Profiller,Borular ve Benzerleri
10Aluminyum Teller
11Aluminyumdan İnce ve Kalın Borular
12Alüminyum Boru Bükme Makinası
13Alüminyum Doğrama, Delme, Frezeleme Makinaları
14Alüminyum Köşe Pres Makinası
15Alüminyum Profil Diş Açma Makinası
16Alüminyum Profil Fitil Sıkma Makinası
17Alüminyum Profil Polisaj Makinası
18Alüminyumdan Bağlantı Parçaları
19Alüminyumdan Çubuk ve Profiller
20Ambalaj İçin Torba ve Çuvallar (Jütten, Bitki İç Kabuklarını Dokuma Elverişli Diğer Liflerden,Pamuktan, Sentetik ve Sunni Maddelerden)
21Ambulans
22Analog Güvenlik Kameraları
23Araç Altı Görüntüleme Sistemleri
24Arazöz (Su, Gübre)
25Asansör (Elektrikli-Hidrolik) (İnsan, Araç, Yük, Hasta, Sedye ve Yemek -Servis)
26Asfalltan veya Benzeri Maddelerden Eşya (Petrol Bitümeni veya Taş Kömürü Zifti vb.)
27Asfalt Kesme Makinası
28Asfalt Mikseri
29Asfalt Yama Tamir Aracı
30Askeri Amaçlı Telli Telsiz Telefon
31Aspirasyon Seti
32Aspirasyon Uçları
33Aspiratör – Vantilatör
34Ateşe Dayanıklı Tuğlalar, Kiremitler
35Atık Su Arıtma Cihazı
36Ayakkabı Deri Kesim Bıçakları
37Ayakkabı Dikiş Makinaları
38Ayakkabı Halka, Kanca Çakma Makinası
39Ayakkabı Kenar – Kolon Dikme Makinası
40Ayakkabı Taban Enjeksiyon Makinaları
41Ayakkabı Taban Yapıştırma Makinası (Tek Kafalı )
42Ayakkabı Zımpara Makinası
43Ayçiçeği Eleme Makinası
44Ayçiçeği Hasat Makinası
45Ayçiçeği Kabuk Ayırma Makinası
Sıra NoEşya Tanımı
46Aydınlatma Cihazları (Projektörler Dahil)
47Aydınlatma Direği ve Kulesi
48Ayran Dolum Makinası
49Ayran/Meyve Suyu Soğutma Makinası
50Baca Gazı Emiş Fanı
51Bağ Çapa Makinası
52Bahçe İlaçlama Makinası
53Bahçe Sulama Tabancası
54Bahçe Tipi Rotovatörler
55Bakalit Presi
56Bakır ve Bakır Alaşımından Teller
57Bakırdan Çubuk ve Profiller
58Bakırdan İnce ve Kalın Borular, Bakır Boru Bağlantı Parçaları
59Bakliyat Eleme ve Ayırma Makinası
60Bal Depolama ve Dinlendirme Tankı
61Bal Dolum Makinası
62Bal Mikseri
63Bal Süzme Makinası
64Balata Delme Makinası
65Balata Perçin Makinası
66Balık Yemleme Makinası
67Band Zımpara Makinası
68Bardak Yıkama, Kurutma ve Parlatma Makineleri
69Basınçlı Hava / Su Tabancası
70Basınçlı Hava Kurutucu
71Basınçlı Su Püskürtme Makinası
72Baskılı Kağıt Peçete Makinası
73Beko Loder
74Beton Boru ve Bordür Taşı Makinası
75Beton Çatal Boru Makinası
76Beton Dirsek Makinası
77Beton Döküm Makinası
78Beton Harç Arabası
79Beton Transmikseri ( 8-14 M3’lük )
80Betoniyer
81Beyaz Peynir İmalat Makinaları
82Beyaz Peynir Mayalama Tekneleri
83Bıçak Bileme Makinası
84Bıçkı
85Bisküvi Fırını
86Bisküvi Kremalama Makinası
87Bisküvi Paketleme Makinası
88Boya Kazanları
89Boya Mikseri
90Boyler
91Böbrek Taşı Kırma Cihazı (Pnömatik)
92Buğday Ayırma, Eleme,Temizleme, Sınıflandırma Makinası
93Buharlı Sterilizatör
94Bulgur Değirmeni


 

Sıra NoEşya Tanımı
95Bulgur Kurutma Kulesi
96Buz Çözücü Solüsyon Serpme Makinası
97Cam Baskı Boya Kurutma Fırını
98Cam Kesme – Delme Makinaları
99Cam Kumlama Makinası
100Cam ve Camdan Mamul Eşya
101Cenaze Araçları
102Cerrahi Aspiratör Cihazı
103Ceviz Ayırma Makinası
104Ceviz Kabuğu Kırma Makinası
105Ceviz Kurutma Makinası
106CNC Açılı Kesme Makinası
107CNC Ağaç İşleme Makinaları
108CNC Boru Bükme Makinası
109CNC Boru Kesme Tezgahı (Plazma İle)
110CNC Fiber Lazer Kesim Makinası
111CNC Freze Makinası
112CNC Hidrolik Abkant Pres
113CNC Kapı İşleme Makinası
114CNC Kompozit Panel Kesim Ebatlama ve Kanal Açma Makinası
115CNC Köpük Kesme Makinası
116CNC Köşe Temizleme Makinası
117CNC Köşebent Kesme, Delme, Markalama Makinası
118CNC Matkap Makinası
119CNC Mermer Plaka Köprü Kesme Makinası
120CNC Oksijenli Kesme Tezgahı
121CNC Plazma Kesim Makinası
122CNC Poligon Direk Kaynak Makinası
123CNC Strafor Kaplama Makinası
124CNC Strafor ve Sünger Kesme Makinası
125CNC Torna Tezgahı
126CNC-Hidrolik-Manuel Giyotin Makas
127Çamur Pompası
128Çatal Kaşık Parlatma Makineleri
129Çay Kazanı
130Çay Kıvırma Makinası
131Çay Kurutma Fırını
132Çayır ve Ekin Biçme Makinası
133Çekilir Tip Tarla Pulverizatör-Kollu (1200-1600-2000-3000 Lt)
134Çelik Hasır Kesme Makinası
135Çelik Kasa
136Çelik Mutfak Eşyaları (Tencere, Tava, Düdüklü Tencere, Tepsi, Çaydanlık, Bıçak, Çatal, Kaşık )
137Çerez İmalat Makinaları (Kavurma-Eleme-Savurma-Kırma)
138Çıkrık (Hidro Crane)
139Çift Cam Üretim Makineleri(Cam Yıkama, Butil, Hot Melt Makineleri, Rulo Presli Cam Yıkama Hattı, Panel Presli Cam Yıkama Hattı, Tiakol Ekstrüder, Döner Sehpa, Freezer, Manual Cam Kesim Masası)
140Çift Kefe Vagon Kantarı
141Çift Kiriş Gezer Köprülü Tavan Vinci


 

Sıra NoEşya Tanımı
142Çikolata Dolum Makinası
143Çikolata Mikseri
144Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan Eşya (Karo, Döşemelik Taşlar, Tuğlalar ve Benzeri Eşya)
145Çini Fırını
146Çöp Sıkıştırma Kasalı Semi Treyler
147Çöp ve Atık Arabası
148Çuval Dolum ve Paketleme Makinası
149Dahili Haberleşme Sistemleri (İntercom-Diafon)
150Dahili Sigortalı Ayırıcı (Topraklı-Topraksız) (10-36 Kv)
151Dal Öğütme Makinası
152Damacana Ön Yıkama Makinası
153Damperli ve Dampersiz Kamyon Kasası (Karoser)
154Damperli ve Dampersiz Römork (Treyler, Kamyon)
155Debimetre Cihazı
156Demir Çelikten Dikişli Borular ve Bağlantı Elemanları (Yaylar, Rakorlar, Dirsekler, Cıvata ve Somunlar vb.)
157Demir ve Çelikten Dikenli Teller, Telden Mensucat ve Halatlar
158Demir ve Çelikten Sıhhi Tesisat Malzemeleri
159Demir ve Çelikten Sobalar ve Radyatörler vb.
160Demir ve Çelikten Sofra ve Mutfak Eşyası
161Demir veya Çelikten Çapalar, Filika Demirleri ve Bunların Aksamları
162Demir veya Çelikten Depolar, Sarnıçlar, Küvler, Fıçılar, Variller, Bidonlar, Tüpler ve Benzerleri
163Demir veya Çelikten İnşaat ve İnşaat Aksamı (Köprüler, Köprü Aksamı, Bent Kapakları, Kuleler, Pilonlar, Ayaklar, Sütunlar, İnşaat İskeleleri, Çatılar, Kapılar, Pencereler ve Bunların Çerçeveleri ve Kapı Eşikleri, Kepenkler, Korkuluklar, Parmaklıklar Gibi); İnşaatta Kullanılmak Üzere Hazırlanmış Demir veya Çelikten Saclar, Çubuklar, Profiller, Borular, İnşaat Demiri ve Benzerleri
164Demir veya Çelikten Küçük ve Büyük Çiviler, İğneler,Pünezler, Oluklu ve Yivli Çivi vb.
165Demir veya Çelikten Palplanşlar, Kaynak Yapılmış Profiller
166Demir veya Çelikten Raylar, Kontrraylar, Dişli Raylar
167Demir Yolu Araç Üstü ve Yol Boyu Sinyalizasyon Lambaları
168Demir Yolu Makası
169Derz Kesme Makinası
170Dış Mekan Spor Aletleri
171Dijital Ampermetre
172Dijital Voltmetre
173Dikiş Kaynak Makinası
174Diz ve Kalça Protezi
175Dizlik (Ortopedik)
176Doğalgaz Bacası
177Domates Yıkama ve Seçme Makinası
178Dondurma Makinası
179Dökme veya Kalıp Camdan Bina veya İnşaat İçin Kaldırım Blokları, Tuğlalar, Karolar, Kiremitler vb.
180Duman Dedektörü
181Ekin Biçme Makinası
182Ekmek Dilimleme Makinası
183Ekmek Hamuru Makinaları (Tartma, Kesme, Yuvarlama, Dinlendirme, Baston İşleme Makinaları)
184Ekmek Paketleme (Ekmek ve Ekmek Çeşitleri İçin) Makinası
185Eksantrik Pres (2-800 Ton)


 

Sıra NoEşya Tanımı
186Ekskavatör
187El Aletleri (Kürek, Mala, Orak, Tırpan, Kargaburun, Tırmık, Yaba, Balta, Balyoz, Makas, Bıçak, Çekiç, Testere, İspatula, Keser, Kerpeten, Pense)
188El Arabalı Pulverizatör
189El Bilekliği (Ortopedik)
190El Feneri
191El Telsizi
192Elektrik Malzemeleri (İzolatör, Fiş, Priz, Sigorta, Sigorta Kutusu)
193Elektrik ve Doğalgaz Sayacı
194Elektrikli Anında veya Depolu Su Isıtıcıları, Herhangi Bir Yerin Isıtılmasına Mahsus Cihazlar, Berberlik İşlerinde Kullanılan Elektro Termik Cihazlar (Soba, İnfrared-Quartz-Konvektör Isıtıcılar, Fön Makinası, Hermetik Şofben, Saç Kurutma Makinesi, Termosifon, Kombi, Radyan Isıtıcı)
195Elektrikli Buhar Jeneratörü
196Elektrikli Döner Kesme Makinası
197Elektrikli Golf Arabası
198Elektrikli Isıtıcı Rezistans
199Elektrikli Konserve Açma Makinası
200Elektrikli Motorlu, Valsli Yem Ezme Makinası
201Elektrikli Motosiklet
202Elektrikli Panel Radyatör
203Elektrikli Pizza Makinası
204Elektrikli Vagon Kaldırma Krikosu
205Elektrikli ve Diesel Patos Makinası
206Elektrokardiografi Cihazı
207Elektronik Denetleme Sistemi (Yeni Nesil Eds)
208Elektronik Takometre
209Elektronik Terazi ve Ölçüm Aletleri
210Elektronik Yazar Kasa
211Elmas Tel Kesme Makinası
212Elmas-Karbür Matkaplar
213Endüstriyel Brülör (Yağ, Gaz ve Kombine Tiplerde-15.000.000 Kcal/H Kapasiteye Kadar)
214Endüstriyel Ozon Jeneratörü
215Endüstriyel-Medikal Oksijen Jeneratörü
216Engelliler İçin Akülü Araç
217Esnek Film Isıtıcı
218Esnek Metal Hortum Makinası
219Et Arabası
220Et Kıyma (Et Çekme) Makineleri (Soğutmalı-Soğutmasız)
221Etiket Baskı Makinası
222Ev ve Endüstriyel Beyaz Eşya (Buzdolabı, Çamaşır Makinası, Çamaşır Kurutma Makinası, Klima Cihazı, Ocak ve Fırınlar, Derin Dondurucular, Ütü, Süpürge, Bulaşık Yıkama Makinası, Termosifon)
223Ev ve Endüstriyel Mutfak Gereçleri (Blender, Ekmek Kızartma Makinası, Ütü, Elektrikli Cezve, Elektrikli Çay ve Kahve Makinası, Elektrikli Çaydanlık, Fritöz, Gril, Elektrikli Izgara, Elektrikli Semaver, Tost Makinası, Yumurta Pişirici, Kahve Makinası, Katı Meyve Presi, Mutfak Robotu, Nar Sıkma Makinası, Meyve Sıkma Presi, Fast Food Ürünler İçin Kızartma Makinesi, Su Sebili, Su Isıtıcısı, Krep-Waffle Makinesi, Kahve ve Çay Otomatı)
224Ev-Endüstriyel Mutfak Davlumbazı
225Evye (Tezgahlı-Tezgahsız)


 

Sıra NoEşya Tanımı
226Fasülye Hasat Makinası
227Fındık Eleme, Kalibreleme, Kavurma, Fındık Dilme, Fındık Kıyma, Fındık Ezme ve İnceltici, Fındık Zar Alma ve Kuruyemiş Tuzlama Makinaları
228Fındık Toplama Makinası
229Fidan Dikme-Sökme Makinası
230Fitness Aletleri
231Freze Bıçakları
232Frigorifik Kapalı Kamyon Kasası
233Gaz Alarm Cihazı
234Gaz Altı Kaynak Makinası
235Gaz Dedektörü
236Gübre Atma, Karıştırma Makinası
237Güneş Enerjisi Kollektörleri
238Hamur Karıştırma Mikseri
239Hamur Kesme Tartma Makinası
240Hamur Teknesi
241Harici Sigortalı Ayırıcı (Topraklı-Topraksız) (10-36 Kv)
242Haşhaş, Susam Ezme Makinası
243Hava Debi Ayar Ünitesi
244Hava Kompresörü (Pistonlu – Pistonsuz)
245Hava Sirkülasyonlu Kurutma Fırını
246Hava Tankı
247Havalı ve Mekanik Perçin Çakma Makinası
248Havlu Kesim ve Dikim Makinası
249Havuç Söküm, Yıkama Makinası
250Havya
251Hayvan Tartı Kantarı
252Hemodiyaliz Arter ve Ven Seti
253Hemodiyaliz Fistül İğnesi
254Hemodiyaliz Kateter Seti
255Hemofiltration/Ultra Filtrasyon Seti
256Hemşire-Doktor-Görevli Çağrı Sistemi
257Hf Alıcı, Verici, Sürücü Cihazı ( 100w-10kw )
258Hf Sbb Telsiz Sistemi ( 20w-400w )
259Hırdavatçı Eşyası (Kapı Dış – İç Kolu, Kapı Tokmağı, Kapı Mandalı, İspanyolet, Süzgeçler, Kapı ve Kasa Kilitleri, Menteşe)
260Hidrofor
261Hidrolik Atölye Presi (10-250 Ton)
262Hidrolik Irgatlar
263Hidrolik Kriko
264Hooklift (Kancalı Yükleyici)
265Hububat Ekim Mibzeri
266Hububat Elevatörü
267Hububat Ezme ve Kırma Makinası
268Hububat Harman Makinası
269Hububat Kurutma Makinası (25-40 Tonluk)
270Hurda Kablo Soyma Makinası
271Hurda Pvc Kırma Makinası
272Isıcam Profil Bükme Makinası


 

Sıra NoEşya Tanımı
273İdrar Akış Test Cihazı
274İdrar Analizörü
275İkaz Reflektörü ve Levhaları
276İlaç Karıştırma Tankı
277İlaç ve Kozmetik Dolum Makinaları (Likit ve Pomat Dolumu )
278İncir Eleme Makinası
279İncir Yıkama Makinası
280İnfüzyon Pompası
281İnsan Tartan Basküller (Bebek Baskülleri Dahil)
282İnşaat Demiri Bükme Aparatı
283İnşaat Demiri Kesme Makası (Oturak Makas)
284İnşaat El Arabası
285İpek Gerdirme Aparatı
286İplik Aktarma Makinası
287İplik Baskı Makineleri
288İplik Bobini Çuvallama Makinası
289İplik Bobini Poşetleme Makinası
290İplik Boyama Makineleri
291İplik Büküm Makinası
292İplik Eğirme (Vargel) Makinası
293İplik Fikse Makinası
294İplik Kondüsyonlama Makinası
295İplik Kurutma Makineleri
296İplikten, Şeritten veya Benzerlerinden, Sicimlerden, Kordonlardan, İplerden veya Halatlardan Eşya
297İrmik Kırıcı
298İrmik Seperatörü
299İş Yeri Rafları ve Standları
300İşitme Cihazları
301İşlenmiş Kayagan Taşı ve Kayagan Taşından veya Aglomere Kayagan Taşından Eşya (Çatı ve Duvar Kaplamalarında Kullanılanlar)
302İtfaiye Aracı
303İtfaiye Merdiveni
304İtfaiye Tankeri
305İzolasyon Malzemeleri
306Jant Ayırma Makinası
307Jant Düzeltme Makinası
308Kablo Büküm Makinası
309Kablo Sarma Boşaltma Makinası
310Kağıt Dilme Makinası
311Kağıt Ebat Kesim Makinası
312Kağıt Laminasyon Makinası
313Kağıt Poşet Makinası
314Kağıt Sarma Makinası
315Kağıt Toplama Makinası
316Kağıt Tutkallama Makinası
317Kahve Kavurma Makinaları
318Kaldırım Taşları, Karolar
319Kalorifer Peteği
320Kamp Treyleri (Karavan)


 

Sıra NoEşya Tanımı
321Kamyon – Tır Kantarı (60 – 250 Ton)
322Kamyon ve Kamyonet Önü Süpürge
323Kamyon, Kamyonet
324Kan Karıştırıcı (Blood Mikser)
325Kan Pıhtılaşmasını Ölçen Test Cihazı
326Kan Transfüzyon Seti
327Kapalı Devre Su Soğutma Ünitesi
328Kapan Bariyer (Manuel-Otomatik)
329Kapı Tipi Metal Dedektörü
330Kar Küreme ve Tuz Serpme Aracı
331Kar Makinası, Buz Makinası
332Karbonmonoksit (Co) Dedektörü
333Karbür Esaslı Delme Uçları
334Karbür Esaslı Rayba
335Karkas Et Askı Arabası
336Kartela Kesme Giyotini (Manuel-Motorlu)
337Karton Kağıt Sıvama Makinası
338Karton Koli Ambalajlama Makinası
339Karton Kutu Katlama ve Yapıştırma Makinası
340Kateter Seti
341Kateter Tıkacı
342Katı – Sıvı – Gaz Yakıtlı Kazan(Sıcak Su Kazanı)15.000 Kcal/H – 5.000.000 Kcal/H
343Katı Atık Yakma Fırını (İncinerator)
344Katı-Sıvı-Lpg Yakıtlı Sıcak Hava Jeneratörü
345Katlanabilir Dişli Traktör Tırmığı
346Kauçuk Hamur Çekme Makinası
347Kauçuk Kalıplama Presi
348Kauçuk Karıştırma Makinası (Banburi)
349Kauçuk Kesme Makinası
350Kauçuk Pişirme Presi (30-300 Ton)
351Kauçuk veya Plastik Emdirilmiş, Sıvanmış veya Kaplanmış Olsun Olmasın Sicimler, Kordonlar, İp ve Halatlar
352Kauçuktan İç ve Dış Lastikler
353Kauçuktan İp ve Halatlar (Dokumaya Elverişli Maddelerle Kaplanmış)
354Kaya Presi
355Kayısı ve Badem Çekirdeği Kırma ve Seçme Makinaları
356Kayısı Yıkama-Paketleme Makinası
357Kaynak Osilatörü
358Kazayağı
359Kemik Kesme Makinası
360Kesici Takım Uçları
361Kestane Harmanlama Makinası
362Kıyma Makinası
363Kiremit Presi
364Klima Gazı Dolum Cihazı
365Koli Bantlama Makinası
366Konteyner (Soğutuculu veya Soğutucusuz)
367Konvansiyonel Kaynak Makinası (Mma, Mig, Mag Kaynak Makinası)
368Koroner Arter Perfüzyon Kanülleri


 

Sıra NoEşya Tanımı
369Kort Bezi Kesme Makinası
370Kömür Torbalama Makinası
371Kömür ve Taş Kırma – Mıcır -Konkasör Makinası
372Köpük Püskürtme Makinaları
373Krema Hazırlama Makinası
374Krema Pastörizatörü
375Kriko
376Kule Çevirme Redüktörü
377Kuluçka Makineleri
378Kum Eleme Makinası
379Kum Mikseri
380Kum Serme Makinası
381Kumaş Boyama Tekstil Terbiye Makineleri
382Kumaş Buharlama Makinası
383Kumaş Fırçalama-Toz Emme Makinası
384Kumaş Kesme ve Dilme Makinası
385Kumaş Kurutma, Yıkama, Nemlendirme Makinaları
386Kumaş Sarım Makinası
387Kumaş Zımpara Makinası
388Kumlama Makinaları
389Kumpir Fırını
390Kurtarma Aracı (Çift Kabin, İtfaiye Personeli Ve Kurtarma Malzemeleri Taşıyan, Vinç Opsiyonlu)
391Kuru Hava Sterilizatörü
392Kutu Yapıştırma Makinası
393Kültivatör
394Kümes Havalandırma Sistemi
395Küp Şeker Ambalaj Makınası
396Küspe Kırma Makinası
397Lastik Kaynak Makinası
398LCD/Led Televizyon
399Led Aydınlatmalı Direkler
400Lokum Kesme Makinası
401Lunapark Oyuncakları
402Makaslı Hidrolik Kaldırma Platformu
403Martopikör (Kömür Kazıcı)
404Matbaa Bıçağı Bileme Makinası
405Matkap Mengenesi
406Mayonez Mikseri
407Medikal Amaçlı Arabalar (Pansuman ve Tedavi Arabası, İlaç Arabası, Acil Arabası, Anestezi Arabası)
408Medikal Diyaliz ve Laboratuar Amaçlı Su Arıtma Cihazları
409Mekanik Kablo Kesme Makası
410Mekanik Kollu Kuyumcu Presi
411Mekanik Su Sayacı (Pikten-Pirinçten)
412Merkezi Isıtma Radyatör ve Sıcak Su Kazanı
413Merkezi Sistem Soğutma Üniteleri
414Mermer ve Granit Blok Delme Makinası
415Mermer ve Granit Kenar Cilalama Makinası
416Mermer Yatay Yarma Makinası


 

Sıra NoEşya Tanımı
417Mermer Yüzey Eskitme Makinası
418Mermerler (İşlenmemiş)
419Metal Çubuk Kesme Makası
420Metal Talaş Ayrıştırma Makinası
421Metal Zımpara Makinası
422Metal-Ahşap ve Plastik Büro Mobilyaları (Aksam ve Parça Hariç)
423Mıcır Yıkama Eleme Ünitesi
424Mısır Hasat Makinası
425Mısır Haşlama Makinası
426Mısır Koçan Soyma Makinası
427Mısır Kurutma Makinası
428Mısır Taneleme Makinası
429Mono Faze Transformatör ( 10 Va – 100 Kva)
430Monoblok/Hidrofor Pompalar (4-100 M3/H)
431Monoray Vinç (5-50 Ton Elektrikli)
432Morg Ünitesi (Tekli-İkili-Üçlü Paket Tip)
433Motosiklet (L3 Kategorisi (500 cc’ye kadar)
434Mukavva Traşlama Makinası
435Mum Enjeksiyon Presi- Muhtelif Baskı Kapasiteli (5-100 ton)
436Mum Eritme Cihazı
437Nar Taneleme Makinası
438Narenciye Paketleme Makinası
439Naylon Kaynak Makinası
440Nefes Çıkış Valfi
441Nem Alma Cihazları
442Nem Ölçerler
443Nişasta Karıştırma Makinası
444Nohut, Fasülye Mibzerleri
445Odun Kırma Makinası
446Odyometre Cihazı
447Oksijen Dolum Pompası
448Oksijen Regülatörü
449Oluklu Saç Delme Makinası
450Orogastrik Sonda
451Ortodontik Aparev Protez
452Ortopedik (Medikal) Yastık
453Ortopedik Boyunluk
454Ot Biçme, Doğrama Makinası
455Otobüs, Minibüs, Midibüs
456Oturmaya Mahsus Mobilyalar (Sivil Hava ve Motorlu Taşıtlarda Kullanılan Türde Olanlar İle Aksam ve Parçalar Hariç)
457Oval Cam Kesme Aletleri
458Ozon Jenaratörü (Ozon Gazı Üretici)
459Ozon Plazma Sterilizasyon Cihazı
460Pamuk Çırçırlama Makinası (Rotobar)
461Pancar Hasat Makinası
462Pankreas Stentleri
463Parafin Presleri
464Paratoner


 

Sıra NoEşya Tanımı
465Parke Taşı Kesme Makinası
466Pasta Börek Pişirme Fırını (Elektrikli)
467Pastörizatör ve Eşanjörler (Süt Ürünleri, Bal, Pekmez, Reçel, Meyve Suyu, Endüstriyel Kimyasal Sıvılar, Sıvı Şeker, Yumurta, Çikolata için)
468Pastörize Süt Dolum Makinası
469Pazar Arabası
470Pc Tabanlı Holter Ekg Analiz Sistemi
471Pediatrik Kuvöz
472Pet Şişirme Makinası
473Pide ve Lahmacun Fırınları
474Piliç Çevirme Fırını
475Pis Su Pompaları
476Pistonlu Şap Pompası
477Pistonlu Tip Otomatik Geri Yıkamalı Su / Sıvı Filtrasyon Cihazları
478Pizza Hamuru Açma Makinası
479Planya
480Planya Bıçağı Bileme Makinası
481Plastik Boru Kaynak Makinası
482Plastik Boru Sarma Makinası
483Plastik Çıta Kesme Makinası
484Plastik Ekstrüzyon Şişirme Makinası
485Plastik Film Makinası
486Plastik Granül Makinası
487Plastik Hammadde Karıştırma Makinası (Mikser)
488Plastik Hammadde Ön Isıtma Makinası
489Plastik Hasır Dokuma Makinası
490Plastik Hortum veya Boru İmal Makinaları
491Plastik Parçalama Makinası
492Plastik Poşet Makinası (Ekstruder)
493Plastik Profil Çift Kafa Kesim Makinası
494Plastik Profil Çift veya Köşe Kaynak Makinası
495Plastik Yapıştırma Makinası
496Plastikten Hortumlar, Borular ve Bağlantı Elemanları (Manşon, Nipel, Dirsek, Flanşlar Gibi)
497Polen Temizleme Makinası
498Polietilen Çuval Yapıştırma Makinası
499Polietilen Kaynak Makinası
500Polipropilen İplik Fiksaj Makinası
501Polipropilen Kumaş Konik Kesme Makinası
502Poliüretan Panel Pres Makinası
503Portatif Jeneratör (3-22 Kva)
504Poşet Kesim Makinası
505Prefabrik Mesken, İş Yeri, Depo, Şantiye Binası
506Profil Sac Kesme Makinası
507Pudra Şeker Değirmeni
508Pvc Profil Kesme Makinası
509Radarlı Hız Tespit, Kayıt ve İkaz Sistemi
510Receiver (Uydu Alıcısı)
511Reklam Araçları (Işıklı Işıksız Bilbordlar, Reklam Tabelaları, Reklam Panoları, Banko, Stand)
512Rezistans veya Gazla Isıtılan Ocak ve Fırınlar (Barbekü, Izgara, Pişirme Ocakları)


 

Sıra NoEşya Tanımı
513Rot Ayar Cihazı
514Rotatif Bisküvi Kalıplama Ünitesi
515Rotatif Kar Üfleyici
516Rotatör (Çevirici) (5,8,10,15,20,30,40 Tonluk)
517Rotavatör
518Rulo Kumaş Kesim Makinası
519Rüzgar Türbini (10 Kw)
520Rüzgar Türbini Parçaları ( Kanat, Kule, Alternatör )
521Sabit Beton Pompası
522Sabit ve Şişme Tip Deniz Bariyerleri
523Sabun Kalıblaştırma (Pres) Makinaları
524Sabun Karıştırma Makinaları
525Sabun Pişirme Kazanı
526Sac Delme ve Eğme Makinası
527Sac Kıvırma ve Kesme Makinaları
528Sahil Temizleme Makinası (Traktör Arkası Dahil)
529Salça Makinası
530Salça Dolum Makinası
531Saman Öğütme Makinası
532Sebze Meyve Kurutma Makinası
533Sebze ve Meyve Yıkama Makinası
534Sebze-Meyve Doğrama ve Soyma Makineleri
535Sedimantasyon Cihazı
536Sentetik Saha Temizleme Makinası
537Sera İlaçlama Arabası
538Seramik Hamuru Hazırlama ve Şekillendirme Makinası
539Seramik Kesim Makinası
540Seramik Şekillendirme Presleri ve Tornaları
541Seramikten Borular, Oluklar ve Boru Bağlantı Parçaları
542Seramikten Döşeme veya Kaplama Karoları, Kaldırım Taşları, Mozaik Küpler vb. ve Bitirme Seramikleri
543Seramikten Eşyalar (Tuğlalar, Kiremitler, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Sofra ve Mutfak Eşyası, Süs Eşyası)
544Serigrafik Baskı Makinası
545Serpme Makinaları (Gübre-Tohum)
546Sert Metal Uçlu Dairevi Testere
547Sertlik Ölçme Cihazı (Rockwell, Brinell, Vickers)
548Servo Abkant Pres
549Servo Hidrolik Yükleme Sistemi ve Aktüvatör
550Seyyar Morg
551Sıcak Bakalit Alma Cihazı
552Sıcak Hava Jeneratörü
553Sıcak Soğuk Ahşap Presi (Hidrolik)
554Sıcak Soğuk Kalorimetre
555Sır Alma Makinası (Yarı Otomatik, Tam Otomatik)
556Sıva Harç Mikseri
557Sıva Makinası
558Silikon Tabancası
559Silindir Bantlı Ütü Makinası (Kurutmalı)


 

Sıra NoEşya Tanımı
560Silindir Ütü (Merdaneli )
561Sinek Öldürücü Cihaz (Uv-Mor Ötesi Işıklı )
562Siren ve Anons Cihazları
563Sisleme (Sıcak) Dumanlama Cihazı
564Soğan Doğrama Makinaları
565Soğuk Çapak Alma Makinası
566Soğutma – İklimlendirme Cihazları (Soğuk Oda ve Depolama Cihazları, Split Tipi Soğutma Cihazları, Endüstriyel Soğutma Cihazları, Şok Soğutma Cihazları, Evaporatör)
567Soğutma Gazı Depolama Tankı
568Sondaj Borusu Diş Açma Makinası
569Sondaj Çamur Tankı Sistemleri (Mud Tunk)
570Streç Ambalaj Makinası
571Su Devirdaim Pompası
572Su Isıtma Kazanı ve Bacası
573Su Motorları (Kollektörlü)
574Su Pompası (Pistonlu)
575Su Soğutma Kulesi
576Su Sondaj Makinası ( 1000 Mt Lik )
577Su Tahliye Makinası
578Su ve Akaryakıt Depolama Tankı
579Su Yumuşatma Cihazı
580Suni Solunum Cihazı
581Sunta Ebatlama Makinası
582Sunta Kesme Makinası
583Supap Taşlama Makinası
584Sünger Kesim Makinasi
585Sünger Paketleme Makinası
586Süt Bekletme ve Taşıma Tankı
587Süt Nakil Pompası
588Süt Nakil Tankeri
589Süt Otomatı (8-23 L)
590Süt Proses Tankları
591Süt Sağım Makinesi
592Süt Soğutma Eşanjörü
593Sütunlu Şerit Demir Testere
594Şalgam Suyu, Nar Ekşisi, Sirke Dolum Makinası
595Şekilli Tel Kesim Makinası
596Şerbet Pompası
597Şerit Hızar Makinası (100’lük,120’lik Yarma Şerit Testere)
598Şerit Testere Bileme Makinası
599Şezlong Dikim Makinası
600Şırınga İğnesi
601Şilte Mesnetleri, Yaylarla Donatılmış veya Gözenekli Kauçuk ya da Doldurulmuş Yatak Takımı Eşyası ve Benzeri Eşya (Şilteler,Yorganlar, Diz ve Ayak Örtüleri, Yastıklar, Puflar, Baş Yastıkları)
602Şişme Bot
603Şömine Kazanı
604Tahıl Kurutma-Soğutma ve Taşıma Makinaları
605Tahıl Torbalama Makinesi
606Taksimetre


 

Sıra NoEşya Tanımı
607Talaş Biriket Presi
608Tam ve Yarı Otomatik Komple Ekmek Üretim Hattı
609Tarım Traktörü
610Tarımsal Amaçlı Bahçe Römorku
611Tarımsal Sulama Hidrantı
612Tarımsal ve Endüstriyel Basküller
613Tartı Aleti
614Taş Dizme Makinası
615Taş Kurutma Fırını (Tünel Tipi)
616Taş Toplama Makinası
617Taşlama, Bileme ve Parlatma Makinaları
618Taşyünü Kesim Makinası
619Tavuk Kesim Makinaları
620Tavuk Poşetleme Makinası
621Tekne (Balıkçı Teknesi Dahil) ve Yat (Fiberglass, Polyester, Komposit, Ahşap)
622Tekstil Baskı Makinaları
623Tekstil Çözgü Makinası
624Tekstil Elyaf Açma Hattına Ait Makinalar (Kesme Makinası, Ön Açıcı, Besleme, Karnet, Pres)
625Tekstil Makası
626Telefon Kiosku (Ankesörlü Umumi Telefon Makinası)
627Telefon Santral Kutusu, Taksi Çağrı Kutusu, Alarm Cihaz Kutusu
628Telehandler 11 M Teleskopik Forklift Tlh 7-17m
629Teleskop Direk 2,5-3 M
630Teleskopik-Eklemli Platform ( 12 M – 55 M )
631Telsiz Alıcı (Kablosuz Yayın ve Kablosuz Otomasyon Sistemi İçin)
632Telsiz Mikrofon
633Telsiz Verici (Kablosuz Yayın ve Kablosuz Otomasyon Sistemi İçin)
634Temiz Hava Kabinleri (Isıtmalı-Isıtmasız)
635Temiz Oda (Ameliyathane, Laboratuar) İçin Kapı ve Panel
636Temiz Su Tankı
637Temizlik Fırçası (Bulaşık Fırçaları, Wc Fırçaları, Elbise Fırçası, Nalın Fırçalar, Tahta Fırçalar, Saplı Yaka Fırçaları, Halı Fırçaları, Faraşlı Fırçalar, Saplı Fırçalar)
638Temizlik Hizmet Gereçleri (Sabit Çöp İstasyonları, Çöp Sepetleri, Çöp Vagonları)
639Teneke Dolum Makinası
640Teneke Kutu Ambalaj Makineleri
641Teneke Rulo Makası (Manuel, Otomatik)
642Terazi
643Tereyağ Ünitesi (Tereyağ Malaksörü, Tereyağ Tanbur Makinası, Tereyağ Form ve Gramajlama Makinası, Krema Pastörizatörü, Krema Soğutma Eşanjörü, Tereyağ Taşıma Arabası, Tereyağ Paketleme Masası, Krema Proses Tankı)
644Termometre (Ateş Ölçer)
645Testere Bileme Makinası
646Tıbbi Atık Toplama Arabası
647Tıbbi Cerrahi Aletler (Distraktörler, Vida Sürücü Tornavidalar, Pensler, Bıçaklar, Makaslar)
648Tıbbi Sıvı Atık Arıtma (Dekontaminasyon) Cihazı
649Tıpta, Cerrahide ve Diş Hekimliğinde Kullanılan Mobilyalar (Ameliyat, Doğum, Jinekoloji, Otopsi Gasil ve Traksiyon Masası, Dişçi Koltuğu, Elektrikli-Mekanik Hasta Karyolası, Hasta Yatağı, Kurutmalı Endoskopi Dolabı, Medikal Soğutucu Dolap, Muayene ve Tedavi Koltukları (Kan Alma, Diyaliz, Kbb) (Manuel, Hidrolik, Amortisörlü, Elektrikli Sedye)) (Aksam ve Parça Hariç)


 

Sıra NoEşya Tanımı
650Tır Kasası
651Tohum – Bakliyat Eleme Makinaları ve Ekipmanları
652Tohum – Hububat Temizleme ve Tasnif Makinaları (Selektör ve Triyörler)
653Tohum Ekme Makinası
654Tomruk Bıçkısı (Şerit Testere)
655Tomruk Çoklu Dilme Makinası (Hidrolik Sistem)
656Tomruk Yan Alma Makinası (Mekanik – Hidrolik Sistem)
657Top Havuzu (Oyun Havuzu)
658Toplu Ulaşım Araçları İçin Engelli Lifti
659Toraks Kateteri (Düz, Kıvrak, Trokarlı)
660Total Protez Bitim
661Total Protez Damak
662Toz Alma Eleği
663Toz Boya Kabini (Filtreli veya Siklonlu Tip)
664Toz Deterjan Mikseri
665Trafik Set ve Malzemeleri (Trafik Seti, İlk Yardım ve Ecza Çantaları)
666Trafik Sinyalizasyon Lambaları, Levhaları ve Flaşörleri (Güneş Enerjili Olanlar Dahil)
667Trafo (50 Kva – 15000 Kva)
668Trafo Direği (N12-D12-T15)
669Trakea Aspirasyon Seti
670Traksiyon Atel Seti
671Tramvay Aracı
672Tranformatör (0,01-2000 Kva)
673Transformatör – Kuru Tip, Monofaze (2,5-16 Kva)
674Tren Vagonu
675Tren ve Metro Yıkama Makinası
676Treyler Gurubu (Semitreyler (Low-Bed, Damperli, Tank Taşıyıcı, Kuru Yük, Tanker, Silobas))
677Tri Faze Transformatör (10 Va – 300 Kva)
678Trolleybus
679Tutkal Sürme Makinası
680Tutuklu Taşıma Aracı
681Tuvalet Kağıdı Kesme Makinası
682Tütün Fide Dikme Makinası
683Tütün Kıyma Makinası
684Uçak Hizmet Ekipmanı (Araç Üzeri Catering Sistemi, Çekerli Çöp Arabası, Çekerli Temizlik Aracı, Towbar, Çekerli Süpürge Jeneratör Aracı, Çekerli Su İkmal Aracı, Çekerli Foseptik Aracı, Araç Üzeri Su İkmal Sistemi, Araç Üzeri Foseptik Sistemi)
685Uçak Pis Su Aracı
686Uçak ve Araç Takozu
687Uçak Yolcu Merdiveni
688Uhf Araç Telsizi
689Uhf El Telsizi
690Uht Sterilizatör 13000 Lt/H
691Ultrasonik Fare Kovucu
692Ultrasonik Kuş Kaçırıcı
693Ultrasonik Nebülizatör Cihazı (Ev Tipi)
694Un ve Bulgur Değirmenleri
695Un Dolum Makinası
696Un Eleme ve Havalandırma Makinası


 

Sıra NoEşya Tanımı
697Uv Su Arıtma Cihazı
698Uydu Anten Çanağı (70-240cm)
699Üniversal Freze
700Üniversal Takım Bileme Makinası
701Üniversal Torna Tezgahı
702Ütü Masası
703Ütü Presi
704Üzüm Eleme ve Temizleme Makinası
705Üzüm Sıkma Makinası
706Üzüm Toplama Makinası
707Vakum Paketleme Makinaları (Et-Et Ürünleri, Süt-Süt Ürünleri, Kuruyemiş, Kurutulmuş Gıda)
708Venöz Return Kateterleri
709Vhf Araç Telsizi
710Vhf Deniz Telsizi
711Vhf El Telsizi
712Viskozimetre
713Yabani Hayvan Kovucu Sonik Sistem
714Yağ Ayırıcı ve Çöktürme Tankı
715Yağ Boşaltma Pompası
716Yağ Depolama Tankı
717Yangın Alarm Sistemi (Gaz İçin)
718Yangın Söndürme Teçhizatı, Alet ve Parçaları (Petrol Sondajı İçin Özel İmal Olanlar Hariç)
719Yaprak Toplama Makinası
720Yara Yıkama (İrrigasyon) Cihazı
721Yaş Boya ve Elektrostatik Toz Boya Konveyörlü Fırın
722Yaş Sebze ve Meyve Sıkma Makinası
723Yel Değirmeni
724Yem Dozajlama ve Tartım Makineleri
725Yem Karma ve Hazırlama Makinaları
726Yem Kırma Değirmeni
727Yem Sıkıştırma Makinası
728Yer Cila Makinası
729Yer Fıstığı Toplama Makinası
730Yeraltı Maden Direkleri, Şilt, Kape, Tahkimat Silindirleri
731Yoğurt Dolum Makinası
732Yoğurt ve Peynir Dinlendirme Tankları
733Yol – Asfalt Silindiri
734Yol Süpürme Aracı (Vakumlu ve Vakumsuz)
735Yol Süpürme Araçlarının Fırçaları
736Yol ve Bariyer Yıkama Ünitesi
737Yol/Pist Çizgi Makinası
738Yufka Açma Makinası
739Yumurta Ağırlık Boylama ve Tasnif Makinası
740Yumurta Kodlama Makinası
741Yüksek Basınç Kompresörü
742Yüksek Basınçlı Kazan
743Yüksek Basınçlı Solunum Hava Kompresörü
744Yüksek Frekanslı Plastik Kaynak Makinası
745Yün Boyama Makinası


 

Sıra NoEşya Tanımı
746Yün Kurutma Makinası
747Yün ve Elyaf Pres Makinası
748Yürüteç
749Yüz Buhar Makinası
750Yüzey Planya ve Taşlama Makinası
751Yüzey Zımparalama Makinası
752Zemin Freze Makinası
753Zemin-Asfalt-Beton Sıkıştırma Kompaktörleri
754Zeytin Ayırma, Boylama, Çekirdek Çıkarma Makinaları
755Zeytin Çizme Makinası
756Zeytin Eleme Makinası
757Zeytin Hasat Makinası
758Zeytin Sap Alma Makinası
759Zeytin Yağı Dolum Makinası
760Zeytin Yıkama Makinası
761Zırhlı Kabin
http://www.bugeks.com/page/ http://www.bugeks.com/themes/ http://www.bugeks.com/classicpage/ http://www.bugeks.com/system/ http://www.bugeks.com/default/