Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetler çerçevesinde ozon tabakasını incelten maddelerin kullanımının önlenmesi, kontrol altına alınması ve florlu sera gazları ile diğer florlu maddelerin kontrol altına alınması için ithalata ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı, 14.4.2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar, 6.6.1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 4.3.2021 tarihli ve 7295 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısında üzerinde mutabakata varılan “Montreal Protokolüne Yönelik Değişiklik (Kigali Değişikliği-2016)”, 7.4.2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik, 29.6.2022 tarihli ve 31881 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru: İzin Belgesi başvurularını,

c) Faaliyet Raporları Veri Tabanı (FARAVET): Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri ürün veya ekipman içerisinde veya dökme eşya olarak ithal eden, ihraç eden ya da bu gazları veya maddeleri kullanan, geri kazanan, geri dönüştüren, ıslah eden veya imha eden işletmeler tarafından sunulan yıllık raporları, kota tahsisi ve lisans modülünü içeren elektronik veri tabanını,

ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) Geri dönüşüm: Geri kazanılan florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin filtre etme ya da susuzlaştırma gibi temel temizlik işlemlerini takiben tekrar kullanımını,

e) Geri kazanım: Bakım veya servis sırasında veya ürün ya da ekipmanın bertaraf edilmesinden önce ürün, kap veya ekipmandan florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin toplanması ve depolanmasını,

f) GTİP: Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

g) GTP: Eşyanın gümrük tarife pozisyonunu,

ğ) Hidroflorokarbon: Ek-2’nin birinci bölümünde listelenen maddeleri ve/veya Ek-2’nin beşinci bölümünde yer alan bu maddelerden en az birini içeren karışımları,

h) Islah: Geri kazanılan florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin kullanım amacı göz önünde bulundurularak, saf madde performans standardına geri döndürülmesi için işlenmesini ve işlevsellik niteliğinin yükseltilmesini,

ı) İzin Belgesi: İthalat Genel Müdürlüğünce bu Tebliğ kapsamında düzenlenen İzin Belgesini,

i) OTİM: Ozon Tabakasını İncelten Maddeleri,

j) TPS: Tek Pencere Sistemini,

İfade eder.

İthali yasak eşya

MADDE 4 – (1) Ek-1’de GTİP ve tanımları belirtilen maddeler ve bu maddeleri içeren karışımların ithalatı yasaktır. Ancak bu Tebliğ kapsamında ithaline izin verilen eşya, mezkûr yasak kapsamı dışındadır.

(2) Ek-1’de yer alan 2903.71.00.00.00 GTİP’li “klorodiflorometan”ı tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithal etmek, laboratuvar amaçlı kullanım için olanlar hariç yasaktır.

(3) Ek-2’de belirtilen eşyayı tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithal etmek, laboratuvar amaçlı kullanım için olanlar hariç yasaktır.

(4) Ek-3A’da GTP ve tanımları belirtilen eşyadan Ek-1’de belirtilen maddelerden herhangi birini içerenlerin ithalatı yasaktır.

(5) Ek-3B’de GTP ve tanımları belirtilen eşyadan Ek-1’de belirtilen maddelerden herhangi biri ile çalışanların ithalatı yasaktır.

İthali izne tabi eşya

MADDE 5- (1) Ek-1’de yer alan 2903.71.00.00.00 GTİP’li klorodiflorometan isimli eşyanın, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine tabi olarak, servis amaçlı yapılacak ithalatı Genel Müdürlüğün iznine tabidir. 2023 yılı için verilecek toplam izin miktarı 50 tonu geçemez. Bu miktarın dağıtımı Genel Müdürlükçe tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Ek-2’nin birinci ve beşinci bölümlerinde listelenen kimyasalların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine tabi olarak yapılacak ithalatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabidir.

(3) Ek-2’nin birinci ve beşinci bölümlerinde listelenen kimyasallardan saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş hidroflorokarbonları dökme halde kap içerisinde ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler her sevkiyat öncesi 1.2.2023 tarihi itibarıyla FARAVET uygulaması üzerinden kontrol belgesi almak zorundadır.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen eşyaların ithalinin çevrenin korunması yönünden uygunluğu, ilgili Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde Kontrol Belgesi ile belgelenir. Kontrol Belgesine tabi ilgili eşya için İthal Lisansı aranmaz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi eşya

MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan eşyadan aşağıdaki tabloda yer alanların, laboratuvar amaçlı kullanım, zorunlu kullanım, kritik alanlarda kullanım ve servis amaçlı kullanımları için gereken ithalatı, sadece Ek-4’te yer alan ülkelerden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabi olarak yapılabilir.

GTİPEşyanın Tanımı
2903.14.00.00.00Karbon tetraklorür
2903.19.00.00.19Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloretan (metilkloroform))
2903.71.00.00.00Klorodiflorometan (HCFC-22)
2903.76.10.00.00Bromoklorodiflorometan (Halon-1211)
2903.76.20.00.00Bromotriflorometan (Halon-1301)
2903.76.90.00.00Dibromotetrafloroetanlar (Halon-2402)
2903.77.60.00.00Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan
2903.77.90.00.00Diğerleri
2903.79.30.00.59Diğerleri
3827.90.00.00.00Diğerleri

(2) Ek-2’de belirtilen eşyanın tek kullanımlık tüp içerisinde laboratuvar amaçlı kullanımı için yapılacak olan ithalatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın iznine tabidir.

(3) Ek-3A’da yer alan 8424.10 GTP’li eşyanın Ek-1’de yer alan 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP’li kimyasalları içerenlerinin ithalatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabidir.

(4) Ek-1’de GTİP ve tanımları belirtilen eşyadan aşağıdaki tabloda yer alanların zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuvar amaçlı ithalatı Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabidir.

GTİPEşyanın Tanımı
2903.61.00.00.00Metil bromür (bromometan)
3808.59.00.00.00Diğerleri (yalnız bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler)
3808.91.90.00.11
3808.92.20.00.11
3808.92.90.00.11
3808.93.27.00.11
3808.93.30.00.11
3808.93.90.00.11
3808.94.90.00.11
3808.99.10.00.11
3808.99.90.00.11
Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

Başvuru usul ve esasları

MADDE 7- (1) İthali izne tabi eşya için İthal Lisansı başvuruları, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde, e-Devlet üzerinden veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-Hizmetler” başlığı altındaki “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” uygulaması takip edilerek e-imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21 çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS)” sayfasında bulunan “Başvuru Belge İşlemleri (İthalatBİS)” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-958-İthal Lisansı (Ozon)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve kotaların dağıtım esasları

MADDE 8- (1) Ek-1’de yer alan 2903.71.00.00.00 GTİP’li klorodiflorometan isimli eşyanın talep edilen miktarın toplam kota miktarından daha düşük olması durumunda, talepler
aynen karşılanır. Ancak talep edilen miktarın toplam miktardan daha fazla olması durumunda dağıtım; geçerli başvuru ve tarih sayısı, toplam talep miktarı ve ithalat performansları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(2) Birinci fıkraya göre yapılan başvuruların süresi sonrasında olabilecek ithal talepleri ancak ilgili eşya için talep edilen miktarın tespit edilen miktardan daha düşük olması halinde, artan miktar için değerlendirmeye alınır. Bu kapsamdaki dağıtım, firma talepleri dikkate alınarak başvuru sırasına göre yapılır.

(3) Birinci fıkraya göre başvuruda bulunacakların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı OTİM uygulamasına servis amaçlı kayıt olmaları zorunludur.

(4) Ek-2’nin birinci ve beşinci bölümlerinde listelenen kimyasalların ithalat aşamasında yapılacak Kontrol Belgesi başvurusu öncesi, başvuruda bulunacakların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Faaliyet Raporları Veri Tabanı (FARAVET) programına kayıt olmaları zorunludur. Kota dağıtımı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenir

Bildirim ve İthal Lisansına ilişkin işlemler

MADDE 9 – (1) Uygun bulunan başvurular için İthal Lisansı Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir ve başvuru sahibinin başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (TPS) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır.

(2) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından ithalat esnasında beyannamenin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(3) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, İthal Lisansının TPS ’de kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Bu başvuruyu yapmak ithalatçının sorumluluğundadır.

(4) Düzenlenen İthal Lisansları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından temin edilen servis amaçlı kontrol belgesi ile birlikte işlerlik kazanır.

(5) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Genel Müdürlükçe düzenlenen İthal Lisansları yılsonuna kadar geçerli olup bu süre uzatılmaz.

(6) İthal Lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

(7) İthal Lisansının geçerlilik süresi içerisinde ilgili firmaların talep etmesi halinde, İthal Lisansı üzerinde Genel Müdürlükçe uygun görülebilecek değişiklikler yapılabilir. Ancak miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 10 – (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/14) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 11 – (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/14)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1.1.2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EKLER

  • Ek1-Kontrol Altına Alınan Maddeler
  • Ek2-Florlu Sera Gazları ve Diğer Florlu Maddeler
  • Ek3A-OTİM İHTİVA EDEN YASAKLI EŞYA LİSTESİ
  • Ek3B-OTİM’LE ÇALIŞAN YASAKLI EŞYA LİSTESİ
  • Ek4-OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ KOPENHAG, PEKİN VE KİGALİ DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCI LİSTESİ
  • Ek5-KLORODİFLOROMETAN İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU (TPS 0958)

Ek – 1

Kontrol Altına Alınan Maddeler

GTİPEşyanın Tanımı
2903.14.00.00.00Karbon tetraklorür
2903.19.00.00.19Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloretan (metilkloroform)
2903.61.00.00.00Metil bromür (bromometan)
2903.71.00.00.00Klorodiflorometan (HCFC-22)
2903.72.00.00.00Diklorotrifloroetanlar (HCFC-123)
2903.73.00.00.00Diklorofloroetanlar (HCFC-141, 141b)
2903.74.00.00.00Klorodifloroetanlar (HCFC-142, 142b)
2903.75.00.00.00Dikloropentafloropropanlar (HCFC-225, 225ca, 225cb)
2903.76.10.00.00Bromoklorodiflorometan (Halon-1211)
2903.76.20.00.00Bromotriflorometan (Halon-1301)
2903.76.90.00.00Dibromotetrafloroetanlar (Halon-2402)
2903.77.60.00.00Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar, Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan
2903.77.90.00.00Diğerleri
2903.78.00.00.00Diğer perhalojenlenmiş türevler
2903.79.30.00.11Flordiklormetan
2903.79.30.00.13Klorflormetan
2903.79.30.00.14Flortetrakloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.15Diflortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.17Klortetrafloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.18Flortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.21Diklordifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.22Klortrifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.25Klorfloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.26Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.27Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.28Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.31Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.33Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.34Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.35Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.36Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.37Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.38Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.41Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.42Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.43Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.44Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.45Flortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.46Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.47Klortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.48Flordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.51Klordiflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.52Klorflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.59Diğerleri
2903.79.80.00.00Diğerleri
3808.59.00.00.00Diğerleri (Yalnız bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler)
3808.91.90.00.11Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.92.20.00.11Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.92.90.00.11Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.93.27.00.11Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.93.30.00.11Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.93.90.00.11Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.94.90.00.11Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.99.10.00.11Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.99.90.00.11Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3824.83.00.00.00Tris (2,3-dibromopropil)fosfat içerenler
3827.11.00.00.11R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı
3827.11.00.00.19Diğerleri
3827.12.00.00.00Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler
3827.13.00.00.00Karbon tetraklorür içerenler
3827.14.00.00.001,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler
3827.20.00.00.00Bromoklorodiflorometan (Halon-1211), bromotriflorometan (Halon-1301) veya dibromotetrafloroetanlar (Halon-2402) içerenler
3827.31.00.00.002903.41 ila 2903.48 alt pozisyonlarındaki maddeleri içerenler
3827.32.00.00.11142B[(Klorodifloroetan),R-22 (klorodiflorometan)] karışımı
3827.32.00.00.19Diğerleri
3827.39.00.00.00Diğerleri
3827.40.00.00.00Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içerenler
3827.90.00.00.00Diğerleri

Ek-2

Florlu Sera Gazları ve Diğer Florlu Maddeler

GTİPEşyanın Tanımı
1. Bölüm: Hidroflorokarbon (HFC)
2903.41.00.00.00Triflormetan (HFC-23)
2903.42.00.00.00Diflormetan (HFC-32)
2903.43.00.00.11Flormetan (HFC-41)
2903.43.00.00.121,2-difloroetan (HFC-152)
2903.43.00.00.131,1 – Difloretan (HFC-152a)
2903.44.00.00.11Pentafloretan (HFC-125)
2903.44.00.00.121,1,1 – trifloretan (HFC-143a)
2903.44.00.00.131,1,2 – trifloretan (HFC-143)
2903.45.00.00.111,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134-a)
2903.45.00.00.121,1,2,2 tetrafloroetan (HFC-134)
2903.46.00.00.111,1,1,2,3,3,3-heptaflorpropan (HFC-227ea)
2903.46.00.00.121,1,1,2,2,3-hakzaflorpropan (HFC-236cb)
2903.46.00.00.131,1,1,2,3,3-hekzaflorpropan (HFC-236ea)
2903.46.00.00.141,1,1,3,3,3-hekzaflorpropan (HFC-236fa)
2903.47.00.00.111,1,1,3,3 -Pentafloropropan (HFC-245fa)
2903.47.00.00.121,1,2,2,3 – pentaflorpropan (HFC-245ca)
2903.48.00.00.111,1,1,3,3 – pentaflorbütan (HFC-365mfc)
2903.48.00.00.121,1,1,2,2,3,4,5,5,5 – dekaflorpentan (HFC-43-10mee)
2903.49.90.00.00Diğerleri (Yalnızca Floroetan (HFC-161))
2. Bölüm: Perflorokarbon (PFC)
2903.49.30.00.11Perfloroetan
2903.49.30.00.12Perfloropropan
2903.49.30.00.13Perflorobütan
2903.49.30.00.15Perfloropentan
2903.49.30.00.16Perflorohekzan
2903.49.30.00.17Perflorometan
2903.89.80.00.11Perflorosiklobütan
3. Bölüm: Kükürt Hekzaflorür
2812.90.00.00.16Sülfür hegzaflorür
4. Bölüm: Diğer Florlu Maddeler
1. Doymamış Hidrokloroflorokarbon
2903.51.00.00.002,3,3,3-Tetraflorpropen (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetraflorpropen (HFO-1234ze) ve (Z)-1,1,1,4,4,4-hekzaflor-2-büten (HFO-1336mzz)
2903.79.30.00.53Trans-1-kloro-3,3,3,trifloropropen (HCFC-1233zd)
2903.79.30.00.542-klor-3,3,3-triflorprop-1-en (HFC-1233xf)
2. Florlu Eterler ve Alkoller
2909.19.90.00.14Diflorometil triflorometil eter (HFE-125)
2909.19.90.00.15bis(diflorometil) eter (HFE-134)
2909.19.90.00.16Metil triflorometil eter (HFE-143a)
2909.19.90.00.17İzofloran (HFE-235da2)
2909.19.90.00.18Metil pentafloroetil eter (HFE-245cb2)
2909.19.90.00.202,2-difloroetil triflorometil eter (HFE-245fa2)
2909.19.90.00.211,1,2,2-tetrafloro-1-metoksi etan (HFE-254cb2)
2909.19.90.00.221,1,1,2,2,3,3-heptafloro-3-metoksipropan (HFE-347mcc3)
2909.19.90.00.231,1,2,2-tetrafloroetil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-347pcf2)
2909.19.90.00.241,1,2,2,3,3-hekzafloropropil metil eter (HFE-356pcc3)
2909.19.90.00.251,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafloro-4-metoksibütan (HFE-449sl)
2909.19.90.00.261-etoksi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonaflorobütan etil nonaflorobütil eter (HFE-569sf2)
2909.19.90.00.271,2-bis(diflorometoksi)-1,1,2,2-tetrafloro etan (HFE-338pcc13)
2909.19.90.00.281,1,1,2,3,3,3-heptafloro-2-metoksipropan (HFE-347mmy1)
2909.19.90.00.301,2,2,2-tetrafloroetil triflorometil eter (HFE-227ea)
2909.19.90.00.31Desflurane (HFE-236ea2)
2909.19.90.00.322,2,2-trifloroetil triflorometil eter (HFE-236fa)
2909.19.90.00.33Diflorometil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-245fa1)
2909.19.90.00.341,1,2,2,3,3-hekzafloropropil triflorometil eter (HFE-329mcc2)
2909.19.90.00.35Pentafloroetil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-338mcf2)
2909.19.90.00.36Diflorometil 1,1,1,3,3,3-hekzafuoropropan-2-yl eter (HFE-338mmz1)
2909.19.90.00.371,1,2,3,3,3-hekzafloropropil metil eter (HFE-356mec3)
2909.19.90.00.381,1,1,3,3,3-hekzafloropropan-2-yl metil eter (HFE-356mm1)
2909.19.90.00.40Diflorometil 2,2,3,3-tetrafloropropil eter (HFE-356pcf3)
2909.19.90.00.41Metil 2,2,3,3,3-pentafloropropil eter (HFE-365mcf3)
2909.19.90.00.42Etil 1,1,2,2-tetrafloroetil eter (HFE-374pc2)
2909.19.90.00.49Diğerleri
3. Diğer Perflorlu Bileşikler
2812.90.00.00.17Azot triflorür
2903.89.80.00.12Perflorosiklopropan
2930.90.98.90.63Triflorometil kükürt pentaflorür
3904.69.80.00.00Diğerleri (Yalnız Perfloropolimetilizopropil-eter (PFPMIE))
5. Bölüm: Karışımlar
3827.51.00.00.10R508A (%61 heksafloroetan (perfloroetan) (PFC-116) ve %39 triflorometan (floroform) (HFC-23) içerenler)
3827.51.00.00.20R508B (%54 heksafloroetan (perfloroetan) (PFC-116) ve %46 triflorometan (floroform) (HFC-23) içerenler)
3827.51.00.00.90Diğerleri
3827.59.00.00.00Diğerleri
3827.61.00.00.10R507A (%50 pentafloroetan (HFC-125) ve %50 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a) içerenler)
3827.61.00.00.20R404A (%52 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a), %44 pentafloroetan (HFC-125) ve %4 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler)
3827.61.00.00.90Diğerleri
3827.62.00.00.10Yalnızca 1,1,1-trifloroetan ve pentafloroetan içerenler
3827.62.00.00.20Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler
3827.62.00.00.30Yalnızca diflorometan ve pentafloroetan içerenler
3827.62.00.00.40Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler
3827.62.00.00.50R422D (%65,1 pentafloroetan (HFC-125), %31,5 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve %3,4 izobütan içerenler)
3827.62.00.00.60R419A (%77 pentafloroetan (HFC-125), %19 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve %4 dimetil eter (R-E170) içerenler)
3827.62.00.00.90Diğerleri
3827.63.00.00.10Yalnızca 1,1,1-trifloroetan ve pentafloroetan içerenler
3827.63.00.00.15Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler__
3827.63.00.00.20R410A (%50 pentafloroetan (HFC-125) ve %50 diflorometan (HFC-32) içerenler
3827.63.00.00.29Diğerleri
3827.63.00.00.30R407A (%40 pentafloroetan (HFC-125), %40 1,1,1,2-tetrafloroetan– (HFC-134a) ve %20 diflorometan (HFC-32) içerenler)
3827.63.00.00.39Diğerleri
3827.63.00.00.40R452A (%59 pentafloroetan (HFC-125), %30 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %11 diflorometan (HFC-32) içerenler)
3827.63.00.00.49Diğerleri
3827.63.00.00.90R417A (%50 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %46,6 pentafloroetan_ (HFC-125) ve %3,4 bütan içerenler)
3827.63.00.00.99Diğerleri
3827.64.00.00.10Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler
3827.64.00.00.20R407C (%52 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %25 pentafloroetan_ (HFC-125) ve %23 diflorometan (HFC-32) içerenler)
3827.64.00.00.21R407F (%40 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %30 diflorometan (HFC-32) ve %30 pentafloroetan (HFC-125) içerenler)
3827.64.00.00.22R407H (%52,5 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %32,5 diflorometan (HFC-32) ve %15 pentafloroetan (HFC-125) içerenler)
3827.64.00.00.29Diğerleri
3827.64.00.00.90Diğerleri
3827.65.00.00.10Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler.
3827.65.00.00.20R448A (%26 diflorometan (HFC-32), %26 pentafloroetan (HFC-125), %21 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %20 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %7 1,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234ze) içerenler)
3827.65.00.00.21R449A (%25,7 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %25,3 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf), %24,7 pentafloroetan ( HFC-125) ve %24,3 diflorometan (HFC-32) içerenler)
3827.65.00.00.29Diğerleri
3827.65.00.00.90Diğerleri
3827.68.00.00.10R452B (%67 diflorometan (HFC-32), %26 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %7 pentafloroetan (HFC-125) içerenler).
3827.68.00.00.20R455A (%75,5 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf), %21,5 diflorometan (HFC-32) ve %3 karbondioksit içerenler)
3827.68.00.00.30Yalnızca 1,1,1,3,3-pentaflorobütan (HFC-365mfc) ve 1,1,1,2,3,3,3-heptafloropropan (HFC-227ea) içerenler
3827.68.00.00.40Yalnızca 1,1,1,3,3-pentaflorobütan (HFC-365mfc) ve 1,1,1,3,3-pentafloropropan (HFC-245fa) içerenler
3827.68.00.00.50R450A (%58 1,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234ze) ve % 42 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler)
3827.68.00.00.60R513A (%56 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %44 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler)
3827.68.00.00.90Diğerleri
3827.69.00.00.12R514A (%74,7 1,1,1,4,4,4-heksafloro-2-büten (HFC-1336mzz) ve %25,3 trans-1,2-dikloroetilen içerenler)
3827.69.00.00.19Diğerleri
3827.69.00.00.90Diğerleri
3827.90.00.00.00Diğerleri

Ek-3A

OTİM İHTİVA EDEN YASAKLI EŞYA LİSTESİ

GTPEşyanın Tanımı
3305.30.00.00.00Saç spreyleri
3307.10.00.90.11Traş kremleri
3307.10.00.90.19Yalnız traş köpükleri
3307.20.00.00.00Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar
3307.49.00.00.00Yalnız sprey şeklinde olanlar
34.05Yalnız sprey boya ve cilalar
38.08Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
3909.50.90.00.00Diğerleri
3910.00Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
8414.30Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler
8424.10Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

Ek- 3B

OTİM’LE ÇALIŞAN YASAKLI EŞYA LİSTESİ

GTPEşyanın Tanımı
84.15Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dâhil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)
84.18Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)

Ek-4

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ KOPENHAG, PEKİN VE KİGALİ DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCI LİSTESİ

AFGANİSTANHIRVATİSTANNİUE
ALMANYAHİNDİSTANNORVEÇ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİHOLLANDAORTA AFRİKA CUMHURİYETİ
ANDORRAHONDURASÖZBEKİSTAN
ANGOLAIRAKPAKİSTAN
ANTİGUA VE BARBUDAİRAN İSLAM CUMHURİYETİPALAU
ARJANTİNİRLANDAPANAMA
ARNAVUTLUKİSPANYAPAPUA YENİ GİNE
AVRUPA BİRLİĞİİSRAİLPARAGUAY
AVUSTRALYAİSVEÇPERU
AVUSTURYAİSVİÇREPOLONYA
AZERBAYCANİTALYAPORTEKİZ
BAHAMALARİZLANDAROMANYA
BAHREYNJAMAİKARUANDA
BANGLADEŞJAPONYARUSYA FEDERASYONU
BARBADOSKAMBOÇYASAMOA
BELÇİKAKAMERUNSAN MARİNO
BELİZEKANADASAO TOME VE PRINCIPE
BENİNKARADAĞSENEGAL
BEYAZ RUSYAKATARSEYŞEL ADALARI VE BAĞLANTILARI
BHUTANKAZAKİSTANSIRBİSTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİKENYASİERRA LEONE
BİRLEŞİK KRALLIK VE KUZEY İRLANDAKIRGIZİSTANSİNGAPUR
BOLİVYAKİRİBATİSLOVAKYA
BOSNA-HERSEKKOLOMBİYASLOVENYA
BOTSVANAKOMORLAR BİRLİĞİSOLOMON ADALARI
BREZİLYAKONGO CUMHURİYETİSOMALİ
BRUNEİKONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİSRİ LANKA
BULGARİSTANKORE CUMHURİYETİST VİNCENT VE GRENADİNLER
BURKİNA FASOKORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİST. KİTTS VE NEVİS
BURUNDİKOSTA RİKAST. LUCİA
CAPE VERDEKUVEYTSUDAN
CEZAYİRKUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİSURİNAM
CİBUTİKÜBASURİYE
COOK ADALARILAOS (HALK CUM.)SUUDİ ARABİSTAN
ÇADLESOTHOŞİLİ
ÇEK CUMHURİYETİLETONYATACİKİSTAN
ÇİN HALK CUMHURİYETİLİBERYATANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ
DANİMARKALİBYATAYLAND
DOMİNİK CUMHURİYETİLİHTENŞTAYNTİMOR-LESTE
DOMİNİKALİTVANYATOGO
EKVATORLÜBNANTONGA
EKVATOR GİNESİLÜKSEMBURGTRİNİDAD VE TOBAGO
EL SALVADORMACARİSTANTUNUS
ENDONEZYAMADAGASKARTUVALU
ERİTREMALAVİTÜRKMENİSTAN
ESTONYAMALDİV ADALARIUGANDA
ESVATİNİ KRALLIĞIMALEZYAUKRAYNA
ETİYOPYAMALİUMMAN
FASMALTAURUGUAY
FİJİMARSHALL ADALARIÜRDÜN
FİLDİŞİ SAHİLİMAURİTİUSVANUATU
FİLİPİNLERMEKSİKAVATİKAN
FİNLANDİYAMISIRVENEZUELA
FRANSAMİKRONEZYAVİETNAM
GABONMOĞOLİSTANYEMEN
GAMBİYAMOLDOVAYENİ ZELANDA
GANAMONAKOYUNANİSTAN
GİNEMORİTANYAZAMBİA
GRENADAMOZAMBİKZİMBABVE
GUATEMALAMYANMAR
GUINEA BISSAUNAMİBYA
GUYANANAURU
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİNEPAL
GÜNEY SUDANNİJER
GÜRCİSTANNİJERYA
HAİTİNİKARAGUA

Ek-5

KLORODİFLOROMETAN İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU (TPS 0958)
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
(İthalat Genel Müdürlüğüne)
2176. Sok. No: 63 06530 Söğütözü /ANKARA


Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/14) çerçevesinde ithalatı gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak firmamız adına gerekli belgenin düzenlenmesini talep etmekteyiz. İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, doğru olmaması halinde hukuken sorumlu olduğumu, İthalat Genel Müdürlüğü yetkililerince firmamızda yerinde doğrulanabileceğini, BELGE’mizi devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

Firma Unvanı- Kaşesi
Yetkili İmza

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Firma Unvanı :Kep Adresi :
Vergi No:E-Posta :
Adresi: 
Telefon Faks:
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER
Ad/Soyad – Unvan :
Vergi No – TC Kimlik No :
Adres:
Telefon:Faks:
E-posta : 
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTİP ve Eşya Tanımı.:
GTİP ve Eşya Tanımı.:
Kimyasalın Adı ve Açık Formülü :
Kullanım Amacı:
Menşe Ülke:Sevk Ülkesi:
Miktar: Birimi:Teslim Şekli :
Teslim Şekli Değeri :
CIF Değeri :
Birim Teslim Şekli Değeri :
Birim CIF Değeri :
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE AİT BİLGİLER
Ad/Soyad – Unvan:
YFKS No:
Adres ve Ülkesi:
Telefon:Faks:
E-Posta :İnternet Sitesi:
YURT DIŞINDAKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ad/Soyad – Unvan :
YFKS No:
Adres ve Ülkesi:
Telefon:Faks:
E-posta :İnternet Sitesi:

Başvuru Formuna Eklenmesi Gereken Belgeler

1- Proforma fatura

2- İthal edilecek eşyanın firmadaki stok durumunu gösterir belge

3- Üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren ‘Geçerli Kapasite Raporu Örneği‘

4- Başvuruda bulunacak firmaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alacakları “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde (Ozon Tabakasını İncelten Madde) Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi”

5- Klorodiflorometan ithalatı yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin son üç (3) yıldaki aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış ‘Gümrük Beyanname Özet Tablosu’

Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu

Yalnızca 2903.71.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonundan (GTİP) kapsamı “Klorodiflorometan“ tanımlı maddenin ithalat miktarını gösterir.

Firma Unvanı:
Firma Vergi No:
Sıra NoBeyannameMiktar
(kg)
Fatura
SayısıTarihi NumarasıTarihi
1     
..     
TOPLAM MİKTAR:

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin doğru olduğunu onaylarım.

Firma Yetkilisi

Adı Soyadı, Unvan
Kaşe

http://www.bugeks.com/page/ http://www.bugeks.com/themes/ http://www.bugeks.com/classicpage/ http://www.bugeks.com/system/ http://www.bugeks.com/default/