Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan ürünlerin ithalatının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2– (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığının Uygunluk Yazısına tabi eşya

MADDE 3- (1) Ek-1 ve Ek-2’de gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının fiziksel olarak veya Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak düzenleyeceği Uygunluk Yazısı aranır.

(2) Ek-2’de yer alan, Avrupa Birliğinde serbest dolaşım statüsü kazanmış eşyanın ithalatı serbesttir.

Gübre harici eşyanın ithalatı

MADDE 4- (1) Ek-1 ve Ek-2’de yer alan maddelerden 2832.30.00.20.00, 2832.30.00.90.00, 2834.21, 2834.29.80.11.00, 2834.29.80.12.00, 2834.29.80.19.00, 3002.49.00.00.00, 3824.84.00.00.00, 3824.85.00.00.00, 3824.86.00.00.00, 3824.87.00.00.00, 3824.88.00.00.00, 3824.99.92.00.39, 3824.99.93.00.19, 3824.99.96.90.68 G.T.P.’lerinde yer alanların gübre olarak kullanılmayacak olması halinde, ithalatında uygunluk yazısı aranmaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen maddelerin dışında kalan Ek-1 ve Ek-2’deki eşyanın gübre olarak kullanılmayacak olması halinde, Uygunluk Yazısı yerine geçerli olan Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenecek belgeye istinaden işlem yapılır.

Uygunluk Yazısının iadesi

MADDE 5– (1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda Uygunluk Yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere Uygunluk Yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca Tarım ve Orman Bakanlığına iade edilir.

Diğer mevzuat

MADDE 6- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ve yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 21.3.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7- (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/16) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 8- (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/16)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ 1.1.2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10– (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür
 

EKLER

  • Ek-1
  • Ek-2


Ek-1

 

GTPEşyanın Tanımı
2834.21Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum nitrat
3002.49.00.00.00Yalnız bitki büyümesine yardımcı mikroorganizma kültürleri (mikrobiyal gübre)
3101.00Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler
3102.30Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat ile genel güvenlik ve asayiş yönünden İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan yalnız %34,5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat hariç)
3102.40Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları
3102.50Sodyum nitrat

Ek-2

GTPEşyanın Tanımı
2832.30.00.20.00Yalnız gübre olarak kullanılan amonyum tiyosülfat
2832.30.00.90.00Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum tiyosülfat
2834.29.80.11.00Yalnız gübre olarak kullanılan ve ağırlıkça %16 veya daha az azot içeren kalsiyum nitrat
2834.29.80.12.00Yalnız gübre olarak kullanılan ve tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg olan kalsiyum nitrat
2834.29.80.19.00Yalnız gübre olarak kullanılan diğer kalsiyum nitratlar
2834.29.80.20.11Yalnız gübre olarak kullanılan magnezyum nitrat ve magnezyum nitrat çözeltisi
3102.10Üre (Sulu çözelti halinde olsun olmasın)
3102.21.00.00.00Amonyum sülfat
3102.29Diğerleri
3102.60Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları
3102.80.00.00.00Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları
3102.90Diğerleri (Yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen karışımlar dâhil)
31.03Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler
31.04Potaslı mineral veya kimyasal gübreler
31.05Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg’ı geçmeyen ambalajlarda olanları
3824.84.00.00.00Yalnız gübre olarak kullanılan aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphene), chlordane (ISO), chlordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane), dieldrin (ISO, INN),endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) veya mirex (ISO) içerenler
3824.85.00.00.00Yalnız gübre olarak kullanılan lindane (ISO, INN) dahil, 1,2,3,4,5,6 hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)) içerenler
3824.86.00.00.00Yalnız gübre olarak kullanılan pentachlorobenzene (ISO) veya hexachlorobenzene (ISO) içerenler
3824.87.00.00.00Yalnız gübre olarak kullanılan perfluorooctane sülfonik asit, tuzları, perfluorooctane, sülfonamidler veya perfluorooctane sülfonil fluoride içerenler
3824.88.00.00.00Yalnız gübre olarak kullanılan tetra-, penta-, hexa- hepta- veya octabromodiphenyl eterleri içerenler
3824.99.92.00.39Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılan)
3824.99.93.00.19Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılan)
3824.99.96.90.68Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılan)
http://www.bugeks.com/page/ http://www.bugeks.com/themes/ http://www.bugeks.com/classicpage/ http://www.bugeks.com/system/ http://www.bugeks.com/default/