Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan ürünlerin ithalatını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 4.4.1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29.4.1997 tarihli ve 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru: İzin Belgesi başvurularını,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) İzin Belgesi: İthalat Genel Müdürlüğünce bu Tebliğ kapsamında düzenlenen İzin Belgesini,

e) TPS: Tek Pencere Sistemini,

İfade eder.

İthali izne tabi eşya

MADDE 4– (1) Ek-1’de yer alan eşyanın ithali yasaktır. Ancak usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, bu listede kayıtlı eşyanın, Ek-4’te belirtilen ülkelerden “sadece araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla” yapılacak ithalatına izin verilir. İlgili kuruluşlardan alınacak söz konusu amaçları tevsik eden belgeler başvuruya eklenir. İthaline izin verilen eşyanın tekrar üçüncü bir ülkeye ihracatı yapılamaz.

(2) Ek-2’de yer alan listede kayıtlı eşyanın ithalatı izne tabidir. Usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, bu liste kapsamı eşyanın Ek-4’te belirtilen ülkelerden yapılacak ithalatına izin verilir.

(3) Ek-3’te yer alan liste kapsamı eşyanın ithalatı izne tabidir. Usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, bu liste kapsamı eşyanın tüm ülkelerden yapılacak ithalatına izin verilir.

(4) Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince İzin Belgesi aranır.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 5– (1) İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-Hizmetler” başlığı altındaki “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” uygulaması takip edilerek e-imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS)” sayfasında bulunan “Başvuru Belge İşlemleri (İthalatBİS)” ana başlığı altındaki “Başvuru İşlemleri” “Yeni Başvuru Giriş” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0875- İzin Belgesi (KSS)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Ek-5’te yer alan Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Başvuru Formunda başvuruya eklenmesi gerektiği belirtilen belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

İzin belgesine ilişkin bildirim ve işlemler

MADDE 6– (1) Uygun bulunan başvurular için İzin Belgesi, Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir ve başvuru sahibinin başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (TPS) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Aksi takdirde eşyanın ithaline izin verilmez.

(2) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi, yükümlü tarafından ithalat esnasında beyannamenin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(3) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, İzin Belgesinin TPS ’de kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Bu başvuruyu yapmak ithalatçının sorumluluğundadır.

(4) Ek-1 kapsamındaki eşyaya ilişkin ithaline izin verilen eşyanın tekrar üçüncü bir ülkeye ihracatı yapılamaz.

(5) İthal edilen Ek-1 ve Ek-2’de yer alan liste kapsamı eşyanın yurt içinde devri halinde ithalatçılar tarafından Genel Müdürlük bilgilendirilir.

(6) Ek-1’deki listede yer alan eşya için düzenlenen İzin Belgelerinin süresi üç aydır ve bu süre uzatılamaz. Bu belgedeki her türlü değişiklik, yeni belge alınmasını gerektirir.

(7) Ek-2 ve Ek-3’te yer alan liste kapsamı eşya için düzenlenen İzin Belgeleri tanzim edildiği takvim yılı içinde geçerlidir.

(8) Ek-2 ve Ek-3’te yer alan liste kapsamı eşya için düzenlenen İzin Belgelerinde ilgilinin talebi halinde uygun görülen değişiklikler Genel Müdürlükçe belge üzerinde yapılabilir. Ancak firma değişikliği talebi kabul edilmez.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 7- (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/17) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 8- (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/17)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ 1.1.2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


EKLER

  • Ek-1 KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİNE TARAF ÜLKELERDEN ARAŞTIRMA, TIBBİ, FARMASÖTİK VEYA KORUYUCU AMAÇLARLA YAPILACAK İTHALATA İZİN VERELEBİLECEK EŞYA LİSTESİ
  • Ek-2 KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİNE TARAF ÜLKELERDEN YAPILACAK İTHALATA İZİN VERELEBİLECEK EŞYA LİSTESİ
  • Ek-3 KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA  İTHALATI İZNE TABİ OLAN EŞYA LİSTESİ
  • Ek-4 KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİME TARAF ÜLKELER LİSTESİ
  • Ek-5 KSS İZİN BELGESİ BAŞVURU FORMU (TPS 0875)

Ek-1

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİNE TARAF ÜLKELERDEN ARAŞTIRMA, TIBBİ, FARMASÖTİK VEYA KORUYUCU AMAÇLARLA YAPILACAK İTHALATTA İZİN VERİLEBİLECEK EŞYA LİSTESİ

GTİPEşyanın TanımıCAS Numarası
2921.19.99.00.33HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin)538-07-8
2921.19.99.00.34HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin)51-75-2
2921.19.99.00.35HN 3 (tris (2-kloretil) amin)555-77-1
2930.90.98.90.17Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür)505-60-2
2930.90.98.90.18Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan)3563-36-8
2930.90.98.90.21O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter)63918-89-8
2930.90.98.90.222-Kloretil klormetil sülfür2625-76-5
2930.90.98.90.24Bis (2-kloretiltiyo) metan63869-13-6
2930.90.98.90.251,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan63905-10-2
2930.90.98.90.261,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan142868-93-7
2930.90.98.90.451,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan142868-94-8
2930.90.98.90.46Bis (2-kloretiltiyometil) eter63918-90-1
2930.90.98.90.47O-Etil S-2- diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat50782-69-9
2930.90.98.90.49Diğerleri 
2931.49.90.00.11Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat)77-81-6
2931.49.90.00.19Diğerleri 
2931.49.90.00.21O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit57856-11-8
2931.49.90.00.29Diğerleri 
2931.59.10.00.00Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür)676-99-3
2931.59.90.00.11Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate)107-44-08
2931.59.90.00.12Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate)96-64-0
2931.59.90.00.19Diğerleri 
2931.59.90.00.21Alkil (metil, etil, n-propil veya isopropil) fosfonil diflorürler 
2931.59.90.00.22Klor sarin (CR)(O-isopropil metil fosfonokloridat)1445-76-7
2931.59.90.00.23Klor soman (CS)(O-pinakolil metil fosfonokloridat)7040-57-5
2931.59.90.00.29Diğerleri2387495-99-8 2387496-12-8 2387496-00-4 2387496-04-8 2387496-14-0
2931.90.00.90.31Levizit 1 (2-klorvinildiklorarsin)541-25-3
2931.90.00.90.32Levizit 2 (bis (2-klorvinil) klorarsin)40334-69-8
2931.90.00.90.33Levizit 3 (tris (2-klorvinil) Arsin)40334-70-1
2933.39.99.00.17Norfentanil77104-62-2 77104-00-8
2933.39.99.00.39Diğerleri77104-62-2 77104-00-8
3002.49.00.00.00Diğerleri (Yalnız saksitoksin)35523-89-8
3002.49.00.00.00Diğerleri (Yalnız risin)9009-86-3
3824.99.92.00.16Başlıca o- alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren ) alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridates içeren karışımlar 
3824.99.92.00.17Başlıca o- alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren ) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidates içeren karışımlar 
3824.99.92.00.18Başlıca [S-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonothioates ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren) esterlerini içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 
3824.99.92.00.21Başlıca alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonyl-difluorides içeren karışımlar 
3824.99.92.00.22Başlıca [o-2- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonites ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren) esterleri içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 

Ek-2

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİNE TARAF ÜLKELERDEN YAPILACAK İTHALATA İZİN VERİLEBİLECEK  EŞYA LİSTESİ

GTİPEşyanın TanımıCAS Numarası
2812.19.90.00.00Diğerleri7784-34-1
2903.59.00.00.00Diğerleri (Yalnız 1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene)382-21-8
2905.19.00.90.153,3-Dimetil bütan-2-ol (pinokonilalkol)464-07-3
2918.17.00.00.002,2-Difenil-2- hidroksi asetik asit (benzilik asit)76-93-7
2921.12.00.00.002-(N,N-dimetilamino) etil klorür hidroklorür4584-46-7
2921.13.00.00.002-(N,N-dietilamino) etil klorür hidroklorür869-24-9
2921.14.00.00.002-(N,N-diizopropilamino) etil klorür hidroklorür4261-68-1
2921.19.99.00.41N,N – Diizopropilaminoetil – 2 – klorür96-79-7
2921.19.99.00.49Diğerleri 
2922.18.00.00.002-(N,N-Diizopropilamino) etanol96-80-0
2922.19.00.00.17N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanmış tuzları 
2922.19.00.00.19Diğerleri 
2929.90.00.00.15N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidic dihalides 
2929.90.00.00.16Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl)  N,N-dialkyl (methyl,ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidates 
2930.60.00.00.002-(N,N-Dietilamino) etanetiyol100-38-9
2930.70.00.00.00Bis (2-hidroksietil)sülfür (thiyodiglikol (INN))111-48-8
2930.90.98.90.32N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethane-2-thioller ve bunların protonlanmış tuzları 
2930.90.98.90.51o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate ve bunun alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları78-53-5
2930.90.98.90.61Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) 
2931.41.00.00.00Dimetil metil fosfanat756-79-6
2931.42.00.00.00Dimetil propilfosfanat18755-43-6
2931.43.00.00.00Dietil etilfosfonat78-38-6
2931.45.00.00.00Metilfosfonik asit tuzu ve (aminoiminometil) üre (1:1)84402-58-4
2931.46.00.00.002,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit68957-94-8
2931.47.00.00.00(5- Etil-2- metil-2- oksido- 1,3,2- dioksafosfinan-5-il) metil metil metilfosfonat41203-81-0
2931.49.10.00.00Sodyum 3-(trihidroksisilil) propil metil fosfanat84962-98-1
2931.49.20.00.00Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil] metilfosfanat42595-45-9
2931.49.90.00.33Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) 
2931.49.90.00.34Fosfonik asit, metil-poliglikol ester294675-51-7
2931.51.00.00.00Metilfosfonik diklorür676-97-1
2933.35.00.00.00 3-Kinüklidinol1619-34-7
2933.39.99.00.163 – Quinüklidinil benzilat6581-06-2
3824.91.00.00.00Esas olarak 5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-yl metil metil metilfosfonat ve bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2- dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat içeren karışımlar ve müstahzarlar170836-68-7
3824.99.86.00.00Çoğunlukla dimetil metilfosfonat, oksiran ve difosfor pentaoksit içeren karışımlar70715-06-9
3824.99.92.00.23Başlıca N,N- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidic dihalides içeren karışımlar 
3824.99.92.00.24Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidates içeren karışımlar 
3824.99.92.00.25Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl) 2-chloroethylamines veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 
3824.99.92.00.26Başlıca N,N-dimethyl-2-aminoethanol veya N,N-diethyl-2-amino-ethanol veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 
3824.99.92.00.29Diğerleri 
3824.99.92.00.31Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl) aminoethane-2-thiols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 
3824.99.92.00.32Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya isopropil grubu ihtiva eden (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) kimyasalları içeren diğer karışımlar 

Ek-3

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA  İTHALATI İZNE TABİ OLAN EŞYA LİSTESİ

GTİPEşyanın TanımıCAS Numarası
2811.12.00.00.00Hidrojen siyanür (hidrosiyonik asit)74-90-8
2812.11.00.00.00Fosgen (karbonil diklorür)75-44-5
2812.12.00.00.00Fosfor oksiklorür10025-87-3
2812.13.00.00.00Fosfor triklorür7719-12-2
2812.14.00.00.00Fosfor pentaklorür10026-13-8
2812.15.00.00.00Sülfür monoklorür10025-67-9
2812.16.00.00.00Sülfür diklorür10545-99-0
2812.17.00.00.00Tionil klorür7719-09-7
2853.10.00.00.00Siyanojen klorür (klorsiyan)506-77-4
2904.91.00.00.00Trikloronitrometan (klor pikrin)76-06-2
2920.21.00.00.00Dimetil fosfit868-85-9
2920.22.00.00.00Dietil fosfit762-04-9
2920.23.00.00.00Trimetil fosfit121-45-9
2920.24.00.00.00Trietil fosfit122-52-1
2922.15.00.00.00Trietanolamin102-71-6
2922.17.00.00.00Metildietanolamin ve etildietanolamin139-87-7
105-59-9

Ek-4

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİHİNDİSTANPANAMA
AFGANİSTANHOLLANDAPAPUA YENİ GİNE
ALMANYAHONDURASPARAGUAY
ANDORRAIRAKPERU
ANGOLAİRANPOLONYA
ANTİGUA VE BARBUDAİRLANDAPORTEKİZ
ARJANTİNİSPANYAROMANYA
ARNAVUTLUKİSVEÇRUANDA
AVUSTRALYAİSVİÇRERUSYA FED.
AVUSTURYAİTALYASAİNT LUCİA
AZERBAYCANİZLANDASAİNT VİNCENT AND THE GRENADİNES
BAHAMALARJAMAİKASAMOA
BAHREYNJAPONYASANMARİNO
BANGLADEŞKAMBOÇYASAO TOME AND PRINCIPE
BARBADOSKAMERUNSENEGAL
BELÇİKAKANADASEYŞEL ADALARI
BELİZEKARADAĞSIRBİSTAN
BENİNKATARSİERRA LEONE
BEYAZ RUSYAKAZAKİSTANSİNGAPUR
BHUTANKENYASLOVAKYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİKIRGIZİSTANSLOVENYA
BİRLEŞİK KRALLIK VE KUZEY İRLANDAKİRİBATİSRİ LANKA
BOLİVYAKOLOMBİYASOLOMON ADALARI
BOSNA-HERSEKKONGO CUMHURİYETİSOMALİ
BOTSVANAKONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİST KİTTS AND NEVİS
BREZİLYAKORE CUMHURİYETİSUDAN
BRUNEİKOSTA RİKASURİNAM
BULGARİSTANKÜBASURİYE
BURKİNO FASOKUVEYTSUUDİ ARABİSTAN
BURUNDİLAOS DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİŞİLİ
CAPE VERDELESOTHOTACİKİSTAN
CEZAYİRLETONYATANZANYA BİRLEŞİK CUM.
CİBUTİLİBERYATAYLAND
COMOROSLİBYATIMOR LESTE
COOK ADALARILİHTENŞTAYNTOGO
ÇADLİTVANYATONGA
ÇEK CUMHURİYETİLÜBNANTRİNİDAD VE TOBAGO
ÇİN HALK CUMHURİYETİLÜKSEMBURGTUNUS
DANİMARKAMACARİSTANTUVALU
DOMİNİKAMADAGASKARTÜRKMENİSTAN
DOMİNİK CUMHURİYETİKUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİUGANDA
EKVATORMALAVİUKRAYNA
EKVATORAL GİNEMALDİVLERUMMAN
EL SALVADORMALEZYAURUGUAY
ENDONEZYAMALTAÜRDÜN
ERİTREMALİVANUATU
ESTONYAMARSHALL ADALARIVATİKAN
ESVATİNİ KRALLIĞIMAURİTUSVENEZUELA
ETİYOPYAMEKSİKAVİETNAM
FASMİKRONEZYAYEMEN
FRANSAMOĞOLİSTANYENİ ZELANDA
FİJİMOLDOVAYUNANİSTAN
FİLDİŞİ SAHİLİMONAKOZAMBİA
FİLİPİNLERMORİTANYAZİMBABVE
FİLİSTİNMOZAMBİK
FİNLANDİYAMYANMAR
GABONNAMİBYA
GAMBİYANAURU
GANANEPAL
GİNENİJER
GİNE-BİSSAUNİJERYA
GRENADANİUE
GUATEMALANİKARAGUA
GUYANANORVEÇ
GÜNEY AFRİKAORTA AFRİKA CUM.
GÜRCİSTANÖZBEKİSTAN
HAİTİPAKİSTAN
HIRVATİSTANPALAU

Ek-5

KSS İZİN BELGESİ BAŞVURU FORMU (TPS 0875)
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
(İthalat Genel Müdürlüğüne)
2176.Sok. No: 63 06530 Söğütözü /ANKARA


Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/17) kapsamında aşağıda belirtilen eşya için firmamız adına gerekli belgenin düzenlenmesini talep etmekteyiz. İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, doğru olmaması halinde hukuken sorumlu olduğumu, İthalat Genel Müdürlüğü yetkililerince firmamızda yerinde doğrulanabileceğini, BELGE’mizi devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

 Firma Unvanı- Kaşesi
 Yetkili İmza
İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Firma Unvanı :Kep Adresi :
Vergi No :E-Posta :
Adres :
Telefon :Faks :
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER
Ad/Soyad – Unvan :
Vergi No – TC Kimlik No :
Adres:
Telefon:Faks:
E-posta :
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTİP ve Eşya Tanımı.:
Kimyasalın Adı ve Açık Formülü ve CAS No’su :
(Chemical Abstracts Service Registry Number)
Kullanım Amacı ve Yeri:
Menşe Ülke :Sevk Ülke :Teslim Şekli:
Miktar: Birimi:Maddenin Saflık Oranı :Hangi Listede Yer Aldığı:
Teslim Şekli Değeri :

CIF Değeri :
Birim Teslim Şekli Değeri :

Birim CIF Değeri
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE AİT BİLGİLER
Ad/Soyad – Unvan:
YFKS No:
Adres ve Ülkesi: 
Telefon:Faks:
E-posta :İnternet Sitesi:
YURT DIŞINDAKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ad/Soyad – Unvan :
YFKS No:
Adres ve Ülkesi:
Telefon:Faks:
E-posta :İnternet Sitesi:


Başvuru Formuna Eklenmesi Gereken Belgeler

1- Proforma Fatura (miktar birimi, ağırlık birimi olarak belirtilir)

2- Ek-1 ve Ek-2’de yer alan liste kapsamı eşyanın ithalatında ‘Geçerli Kapasite Raporu’

3- Ek-1’de yer alan liste kapsamı eşyanın ithalatında kullanım amaçlarını gösterir ilgili kurumlardan alınacak belgeler

4- Ek-1’de yer alan ithal edilecek eşyanın firmadaki stok durumunu gösterir belge
 

http://www.bugeks.com/page/ http://www.bugeks.com/themes/ http://www.bugeks.com/classicpage/ http://www.bugeks.com/system/ http://www.bugeks.com/default/