Kişisel Kullanıma Mahsus Taşıtların Geçici İthali ve Kullanımı Hakkında Notlar

1.Taşıtlara geçici ithalat izni verilebilmesi için;

a)Bu taşıtların, olağan durumda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişi ya da Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kayıtlı işyeri bulunan tüzel kişiyi ifade eden;

   ●Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi adına ve bu bölge dışında tescil edilmiş olması;

   Ya da

   ●Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olduğunun belgelendirilmesi;

   Gerekmektedir.

b) Bu taşıtların, aşağıdaki 2, 3 ve 4. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

    Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından kullanılması gerekmektedir.

c) Ticari kullanıma mahsus taşıtların, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında başlayan veya sona eren taşıma işlerinde kullanılması gerekmektedir.

2.Taşıtların Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından kullanılabilmesi

1/a ve 1/c bentlerindeki koşulları taşıyan ve geçici ithalat izni verilen taşıtın, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişiler tarafından;

a) Bir römorkun veya yarı römorkun, Türkiye Gümrük Bölgesinde tescilli bir motorlu taşıt ile birlikte,

b) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının acil bir durum nedeniyle ve bu durum süresince araç sahibi de araçta bulunmak şartı ile mümkündür.

3.Taşıtların Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından kişisel kullanımı için

1/a ve 1/c maddesindeki koşulları taşıyan taşıtın, süreklilik bulunmaması ve kişisel kullanım konusunun hizmet sözleşmesinde belirtilmesi şartıyla, izin hak sahibi tarafından istihdam edilen veya usulüne uygun olarak yetkili kılınan Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek kişi tarafından kullanılmasına izin verilir.

Ancak, bu kullanım sırasında izin hak sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunması şarttır.

4.Taşıtlara ilişkin özel şartlar

a) Türkiye Gümrük Bölgesindeki yerleşim yerini bölge dışına nakletmek isteyen gerçek kişinin kişisel kullanım amacıyla getireceği 1/a maddesindeki koşulu taşıyan taşıta, geçici ithalat izni verilir. Bu taşıtın geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği tarihten itibaren en fazla üç ay içinde yeniden ihraç edilmesi zorunludur.

b) ●Belirli bir süre ile görevini yerine getirmek üzere gelen kişilerin görev süresi boyunca,

    ●Öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencinin bu amaçla Türkiye Gümrük Bölgesinde kalacağı süre kadar,

Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yerleşim yerinde, adlarına kayıtlı olmak şartı ile geçici bir süreyle Türkiye Gümrük Bölgesinde trafiğe tescil edilecek, 1/a bendindeki koşulu taşıyan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına geçici ithalat izni verilir.

c)Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden;

   ●Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli olanlar iki yıl süre ile

   ●Türkiye’de oturma iznine sahip Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli yabancılar ise ikamet izinleri kadar olmak üzere,

Bu durumlarını belgelendirmeleri halinde, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına geçici ithal izni verilir.

5. a)Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından ikamet yerlerinde üzerlerine kayıtlı bulunan,

b)Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından başkasına ait olup vekâleten getirilen,

c)Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından kiralama yoluyla getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının giriş işlemleri

Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi durumunda;

a) Elçilik, konsolosluk veya noter onaylı vekâletname ya da taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idaresinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idaresince onaylanan vekâletname,

b) Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belge,

c) Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belge,

ç) Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletname,

d) Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi,

Kabul edilerek taşıtın girişine izin verilir.

6. Hak sahibi dışında taşıt kullanımı

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği kapsamında getirilen taşıtlardan;

a) Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin, ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce,

b) Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamında geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce,

c) Belirli bir süre görev yapmak üzere Türkiye’ye gelen kişi tarafından getirilen taşıtlar, özel bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak istihdam edilen Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından,

ç) Yukarıda belirtilen durumlar dışındaki taşıtlar, geçici ithal izni verilen kişinin taşıtta bulunması koşuluyla seyahat süresince üçüncü şahıslarca,

Kullanılabilir.

d) Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamındaki taşıtlar için düzenlenen geçici trafik tescil belgelerine “satılamaz” kaydının yanı sıra, “ruhsatta adı kayıtlı kişi, eşi veya usul ya da füruu olan kişiler dışında başka kişilerce kullanılamaz” ibaresi konulur. Taşıtın özel bir hizmet akdi ile istihdam edilen kişi tarafından kullanılmasına gümrük idaresince izin verilmesi hâlinde, bu durum geçici trafik tescil belgesinde ayrıca belirtilir.

http://www.bugeks.com/page/ http://www.bugeks.com/themes/ http://www.bugeks.com/classicpage/ http://www.bugeks.com/system/ http://www.bugeks.com/default/