Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 3 üncü maddede yer alan yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığının Uygunluk Yazısına tabi eşya

MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının Uygunluk Yazısı aranır.

GTİPEşyanın Tanımı
2924.29.70.00.32Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)
2924.29.70.00.34Neotam
2924.29.70.00.36Advantam
2925.11.00.10.00Sakkarin
2925.11.00.20.11Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)
2925.11.00.20.19Sakkarinin diğer tuzları
2929.90.00.00.13Sodyum siklamad
2929.90.00.00.14Kalsiyum siklamad
2929.90.00.00.17Siklamik asit
2932.14.00.00.00Sukraloz
2934.99.90.90.14Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)’-one-2,2-dioksit potasyum tuzu)
2934.99.90.90.21Aspartam asesülfam tuzu
2938.90.90.90.14Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)
2938.90.90.90.15Steviol glikozitler
3504.00.90.00.11Thaumatine
3824.99.93.00.13Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 4 – (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 5 – (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/4)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1.1.2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

http://www.bugeks.com/page/ http://www.bugeks.com/themes/ http://www.bugeks.com/classicpage/ http://www.bugeks.com/system/ http://www.bugeks.com/default/