Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 3 üncü maddede yer alan harp silahları ile bunların aksam ve parçalarının ithalatının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalatı belirli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak eşya

MADDE 3 ‒ (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen eşya, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından veya bunlar adına ithal etmek üzere yetki verilen kamu kurum ve kuruluşlarınca ithal edilebilir.

(2) Milli Savunma Bakanlığından izin alan firmalar, bu Tebliğde belirtilen eşyayı ithal edebilir.

GTPEşyanın Tanımı
93.01Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç)
9305.10.00.00.00Revolverler ve tabancalara ait olanlar (şarjörler hariç)
9305.91.00.00.0093.01 pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar
9306.30.10.10.0093.01 pozisyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar
9306.30.10.90.00Diğerleri
9306.30.30.00.00Harp silahlarına ait olanlar
9306.90.10.00.00Harp silahlarına ait olanlar

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 5 – (1) 31.12.2021 tarihli ve 31706 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/2)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1.1.2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

http://www.bugeks.com/page/ http://www.bugeks.com/themes/ http://www.bugeks.com/classicpage/ http://www.bugeks.com/system/ http://www.bugeks.com/default/